Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

14.Prestacions d'atur percebudes en la modalitat de pagament únic

Normativa:Art. 7.n) Llei IRPF

Estan exemptes, qualsevol que siga el seu import, les prestacions d'atur reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es perceben en la modalitat de pagament únic establida al Reial Decret 1044/1985, de 19 de juny, pel que es regula l'abonament de la prestació d'atur en la seua modalitat de pagament únic (BOE de 2 de juliol), sempre que les quantitats percebudes es destinen a les finalitats i en els casos previstos en l'esmentada norma.

Tinga's en compte que, amb efectes 10 d'octubre de 2015, l'article 34.1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, a la redacció donada per l'article 1º.Tres de la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social (BOE del 10), establix que es mantindrà el previst en el Reial Decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual s'establix l'abonament de la prestació d'atur en la seua modalitat de pagament únic, inclòs les modificacions incorporades per normes posteriors, en la qual cosa no s'opose a les regles que s'indiquen a l'esmentat article 34.En aquest sentit la disposició derogatòria única de l'abans citada Llei 31/2015, de 9 de setembre, va derogar la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de l'ocupabilitat, que regulava fins a eixe moment les regles per a percebre esta prestació.

Les activitats per a les quals es pot sol·licitar el pagament únic per atur són:

  • L'inici d'una activitat com a treballador autònom.
  • La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
  • La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
  • La creació d'una entitat mercantil de nova constitució (o la incorporació a una que s'haja creat en els 12 mesos anteriors, si es té el control de la mateixa).

Esta exempció estarà condicionada al manteniment de l'acció o participació durant el termini de cinc anys, en el supòsit que el contribuent s'haguera integrat a societats laborals o cooperatives de treball associat o haguera realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, o al manteniment, durant idèntic termini, de l'activitat, en el cas del treballador autònom.