Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre resum

Causa d'extinció del contracte de treball

Estatut dels treballadors

Indemnització exempta IRPF

Dies de salari per cada any de servici

Màxim de mensualitats

Acomiadament improcedent

Acomiadament improcedent amb contracte subscrit a partir de 12-02-2012 33 24 SI
Acomiadament improcedent amb contracte subscrit anterior al 12-02-2012 (Règim transitori) 45/33 42 SI

Per voluntat del treballador

Cessament del treballador

NO NO
Rescissió del contracte per trasllat de centre de treball que implique canvi de residència 20 12 SI
Rescissió del contracte per modificació perjudicial de jornada, horari o règim de treball a torns 20 9 SI
Rescissió de contracte per modificació que redunde en perjudici de la formació professional o menyscapte de la dignitat del treballador 45/33 42 SI

Acomiadaments col·lectius (Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i força major)

ERO aprovat abans del 08-03-2009 20 12 SI
ERO en tramitació o amb vigència en la seua aplicació a 12 de febrer de 2012 (Llei de l'IRPF, disposició transitòria 22a 45 42 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent anterior a 12 de febrer de 2012.
Acomiadament col·lectiu des de 12-02-2012 33
45/33 (Règim transitori)
42 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent (33 días/24 mensualitats o règim transitori).

Causa objectives

Produïts abans del 08-03-2009 20 12 SI
Contracte de foment a la contractació indefinida celebrats anteriorment al 12-2-2012 (extinció per causes objectives, declarada o reconeguda com a improcedent) (Estatut dels Treballadors, disposició transitòria 11a) 33 24 SI
Acomiadament objectiu des de 12-02-2012 (article 52 Estatut dels Treballadors excepte lletra c) 20 12 SI
Acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i força major (art. 52.c)Estatuto dels Treballadors) 20 12 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent (33 días/24 mensualitats o règim transitori).
Mort, invalidesa o jubilació de l'empresari 1 mes en total NO SI
Contractació temporal 8-12 NO NO

Derivades de l'extinció de relacions laborals especials

Personal d'alta direcció

Desistiment de l'empresari 7 6 SI
Acomiadament improcedent 20 12 SI
Esportistes professionals 2 mesos NO SI

Empleats del servici de la llar familiar

Desistiment amb contracte concertat des de 01-01-2012 12 6 SI
Desistiment amb contracte concertat abans de 01-01-2012 7 6 SI
Acomiadament improcedent 20 12 SI