Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

5.Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador

Normativa:Arts.7.e) Llei IRPF;1 i 73 del Reglament del IRPF

Important: en tots els casos, el gaudi d'esta exempció està condicionat a la real i efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa.Es presumirà, tret de prova en contrari, que no es dona l'esmentada desvinculació quan en els tres anys següents a l'acomiadament o cessament el treballador torne a prestar servicis a la mateixa empresa o a una altra de vinculada a aquella, en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que en el cas en què la vinculació es definisca en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació siga igual o superior al 25 per 100.