Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

5. Primes satisfetes a assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència

Poden ser objecte de reducció les primes satisfetes a les assegurances privades que cobrisquen exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE del 15).

Àmbit subjectiu

Dan dret a reduir la base imposable general de l'IRPF les primes satisfetes per :

  1. El propi contribuent.
  2. Les persones que tinguen amb el contribuent una relació de parentesc, en línia directa o col·lateral fins el tercer grau inclusivament.
  3. El cònjuge del contribuent.
  4. Les persones que tingueren al contribuent a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.

Les primes satisfetes per les persones a què es referixen les lletres b), c) i d) anteriors no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.

Àmbit objectiu

Els esmentats assegurances privades hauran de complir si més no els següents requisits :

  1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari. No obstant això. en el cas de defunció podrà generar dret a prestacions en els termes prevists en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions. 
  2. L'assegurança tindrà obligatòriament que oferir una garantia d'interés i utilitzar tècniques actuarials.