Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps:reducció del 30 per 100

Normativa:Art. 12.1 Reglament

Es podrà aplicar una reducció del 30 per 100 als rendiments que es qualifiquen reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, sempre que s'imputen en un únic període impositiu.

A estos efectes l'article 12.1 del Reglament del IRPF considera rendiments del treball obtinguts de forma notòriament irregular en el temps exclusivament els següents:

a) Les quantitats satisfetes per l'empresa als empleats amb motiu del trasllat a un altre centre de treball, que excedisquen dels imports previstos a l'article 9 del Reglament del IRPF.

Respecte a les quantitats exonerades de gravamen vegeu este supòsit en l'apartat Regles especials, de les "Despeses en Manutenció i estada" d'este Capítol, les quantitats exonerades de gravamen.

b) Les indemnitzacions derivades dels règims públics de Seguretat Social o Classes Passives, així com les prestacions satisfetes per escoles d'orfes i institucions similars, en els supòsits de lesions no invalidants.

c) Les prestacions satisfetes per lesions no invalidants o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, per empreses i per ens públics.

d) Les prestacions per mort;i les despeses per sepeli o enterrament que excedisquen del límit declarat exempt de treballadors o funcionaris, tant les de caràcter públic com les satisfetes per escoles d'orfes i institucions similars, empreses i per ens públicos.Véase al Capítol 2, l'exempció relativa a les prestacions percebudes per enterrament o sepeli.

e) Les quantitats satisfetes en compensació o reparació de complements salarials, pensions o anualitats de durada indefinida o per la modificació de les condicions de treball.

f) Les quantitats satisfetes per l'empresa als treballadors per la resolució, de mutu acord, de la relació laboral.

g) Els premis literaris, artístics o científics que no gaudisquen d'exempció en este impost.No es consideren premis, a estos efectes, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial o que substituïsquen estes.