Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

3.Disposició anticipada dels béns o drets aportats

Tret d'en els casos de mort del titular del patrimoni protegit, de l'aportante o dels treballadors a què es referix l'actual article 37.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS), la disposició en el període impositiu en què es realitza l'aportació o en els quatre següents de qualsevol bé o dret aportat a l'esmentat patrimoni protegit determinarà les obligacions fiscals que a continuació es comenten.

La despesa de diners i el consum de béns fungibles integrats al patrimoni protegit, quan es facen per a atendre les necessitats vitals de la persona beneficiària, no s'ha de considerar com a disposició de béns o drets a efectes del requisit de manteniment de les aportacions realitzades durant els quatre anys següents a l'exercici de la seua aportació, establit a l'article 54.5 de la Llei del IRPF

No obstant això, ja que els beneficis fiscals queden lligats a l'efectiva constitució d'un patrimoni, s'haurà de constituir este últim, la qual cosa implica que, tret d'en circumstàncies excepcionals per les que puntualment la persona amb discapacitat puga estar travessant, la despesa de diners o béns fungibles abans del transcurs de quatre anys des de la seua aportació no ha d'impedir la constitució i el manteniment durant el temps de l'esmentat patrimoni protegit.

Important: tractant-se de béns o drets homogenis, s'entendrà que van ser disposats els aportats en primer lloc.

a) Obligacions per a l'aportante contribuent del IRPF.

L'aportante haurà de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que procedisquen, en el termini que mitja entre la data en què es produïsca la disposició i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitze l'esmentada disposició.

b) Obligacions per al titular del patrimoni protegit.

El titular del patrimoni protegit que va rebre l'aportació, haurà d'integrar a la base imposable la part de l'aportació rebuda que haguera deixat d'integrar en el període impositiu en què va rebre l'aportació per aplicació de la exempció regulada a l'article 7.w) de la Llei del IRPF, mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que procedisquen, en el termini que intervinga entre la data en què es produïsca la disposició i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitze l'esmentada disposició.

L'exempció regulada a l'article 7.w) de la Llei del IRPF assolix un import anual màxim conjunt de tres vegades el IPREM.

En els casos en què l'aportació s'haguera realitzat al patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, per un contribuent de l'Impost sobre Societats, l'obligació de regularitzar descrita en l'apartat anterior haurà de ser complida per l'esmentat treballador.

El treballador titular del patrimoni protegit està obligat a comunicar al seu ocupador aportante les disposicions anticipades que s'hagen realitzat en el període impositiu.

En els casos en què la disposició s'haguera efectuat en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, l'esmentada comunicació també l'haurà d'efectuar l'esmentat treballador.

La falta de comunicació o la realització de comunicacions falses, incorrectes o inexactes constituirà infracció tributària lleu sancionada amb multa pecuniària fixa de 400 euros.

Important: no tenen la consideració d'actes de disposició anticipada aquells que, subjectant-se al règim d'administració de l'esmentada Llei 41/2003, suposen una administració activa del patrimoni protegit tendent a mantindre la productivitat i integritat de la massa patrimonial.