Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Límits de la deducció

L'increment de la deducció per cada fill que atorgue dret a la mateixa no podrà superar per a cada fill cap dels dos límits que a continuació s'assenyalen:

 • 1.000 euros anuals.

 • La menor de les següents quantitats:

  a) Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu posteriorment al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

  A més, a efectes de les cotitzacions i quotes a computar s'ha de tindre en compte el següent:

  • En el període impositiu en què el descendent complix els 3 anys les cotitzacions a la Seguretat Social a computar seran les meritades fins al mes anterior a aquell en el qual el fill puga iniciar el segon cicle d'educació infantil.
  • Si el descendent mor l'any, només es computaran les cotitzacions a la Seguretat Social dels mesos en què el contribuent té dret a aplicar la deducció i no les de tot el període impositiu.

  Important:Per al càlcul del límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres sense prendre en consideració les bonificacions que pogueren correspondre.

  b) L'import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en l'esmentat període a la guarderia o centre educatiu en relació amb eixe fill, siga o no per mesos complets.

  A efectes de determinar l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta, es considerarà tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor, guardador o acollidor.