Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Altres criteris d'imputació proposats pel contribuent

Normativa: Arts.11.2 LIS;1 i 2 del Reglament IS

L'eficàcia fiscal de criteris d'imputació temporal d'ingressos i despeses diferents al de la meritació, utilitzades excepcionalment pel contribuent per a aconseguir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la seua activitat econòmica, està supeditada a l'aprovació dels mateixos per l'Administració tributària.

A tal efecte, els contribuents hauran de presentar una sol·licitud davant de la Delegació corresponent al seu domicili fiscal, en la qual conste la descripció del criteri utilitzat, així com la seua adequació al principi d'imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals resultants de la seua comptabilitat.
Així mateix, el contribuent haurà d'exposar la incidència, a efectes fiscals, del criteri d'imputació temporal.

Important: la utilització de criteris d'imputació fiscal diferents de la meritació o el canvi del criteri d'imputació no podrà alterar la qualificació fiscal dels ingressos computables i despeses deduïbles, ni originar el que algun cobrament o pagament deixe de computar-se o que es compute novament en un altre exercici.