Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Normativa: Art. 31 Reglament IRPF

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques aplicaran la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, tret de renúncia expressa a la mateixa, sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguen persones físiques contribuents pl'IRPF.
  2. Que l'entitat complisca els requisits anteriorment comentats, determinants de l'aplicació de la modalitat.

En conseqüència, l'aplicació del mètode d'estimació directa a estes entitats no depén de les circumstàncies que es presenten individualment en cadascun dels seus membres, per la qual cosa l'entitat podrà determinar el seu rendiment d'acord amb este mètode, qualsevol que siga la situació dels socis, hereus, comuners o partícips en relació amb les activitats que personalment desenvolupen.

La renúncia a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa s'haurà d'efectuar per tots els socis, hereus, comuners o partícips.Tanmateix, la revocació de l'esmentada renúncia no requerix unanimitat, en els termes previstos per la normativa reguladora de la declaració censal.

El rendiment net determinat per la entitat en règim d'atribució de rendes s'atribuirà als socis, hereus, comuners o partícips, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si estos no constaren a l'Administració en forma fefaent, s'atribuirà per parts iguals.