Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Normativa: Art. 31 Reglament IRPF

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques aplicaran la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, excepte renuncia expressa a la mateixa, sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguen persones físiques contribuents per l'IRPF.
  2. Que l'entitat complisca els requisits anteriorment comentats, determinants de l'aplicació de la modalitat.

En conseqüència, l'aplicació del mètode d'estimació directa a estes entitats no depén de les circumstàncies que concórreguen individualment a cada un dels seus membres, pel que l'entitat podrà determinar el seu rendiment d'acord amb este mètode, sigui quina sigui situació dels socis, hereus, comuners o partícips en relació amb les activitats que personalment desenvolupen.

La renuncia a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa haurà d'efectuar-se per tots els socis, hereus, comuners o partícips. Tanmateix, la revocació d'esta renuncia no requerix unanimitat, en els termes prevists per la normativa reguladora de la declaració censal.

El rendiment net determinat per l'entitat en règim d'atribució de rendes  s'atribuirà als socis, hereus, comuners o partícips, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si estos no constaren a l'Administració en forma fefaent, s'atribuirà per parts iguals.