Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Beneficiaris i contribuents que poden realitzar aportacions amb dret a reducció

El patrimoni protegit de les persones amb discapacitat:beneficiaris

La Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb esta finalitat (BOE del 19), l'objecte del qual és regular nous mecanismes de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, ha creat la figura del patrimoni especialment protegit, que queda immediatament i directament vinculat a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat.Així mateix, l'esmentada Llei establix un conjunt de mesures tendents a afavorir la constitució dels esmentats patrimonis i l'aportació, a títol gratuït, de béns i drets als mateixos.

Poden ser titulars dels patrimonis protegits exclusivament les persones afectades pels següents graus de discapacitat:

  • Discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.
  • Discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100.

Contribuents que poden realitzar aportacions amb dret a reducció en l'IRPF

Donaran dret a reduir la base imposable general del IRPF de l'aportante, les aportacions al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat efectuades, en diners o en espècie, pels següents contribuents:

  1. Els que tinguen amb la persona discapacitada una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.
  2. El cònjuge de la persona amb discapacitat.
  3. Els que tingueren el seu càrrec a la persona amb discapacitat en règim de tutela o acolliment.

No generen dret a reducció les següents aportacions

  1. Les aportacions d'elements afectes a l'activitat efectuades pels contribuents del IRPF que realitzen activitats econòmiques.
  2. Les aportacions respecte de les quals l'aportante tinga coneixement, a la data de meritació de l'impost, que han sigut objecte de disposició pel titular del patrimoni protegit.
  3. Les aportacions efectuades per la mateixa persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit.