Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

c) Llibertat d'amortització en els supòsits contemplats en l'article 12.3 de la Llei de l'impost sobre Societats

D'acord amb el que estableix l'article 12.3 de la LIS podran amortitzar-se lliurement: 

  • Els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a  les activitats de recerca i desenvolupament. Els edificis podran amortitzar-se de forma lineal durant un període de 10 anys, en la part que  es troben afectes a les activitats de recerca i desenvolupament. 
  • Les despeses de recerca i desenvolupament activats com immobilitzat intangible, excloses  les amortitzacions dels elements que disfruten de llibertat d'amortització.
  • Els elements de l'immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguen la  qualificació d'explotacions associatives prioritàries d'acord amb el que disposa la Llei  19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirits durant els  cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com explotació prioritària. 
  • Els elements de l'immobilitzat material nous, valor unitari del qual no excedisca 300  euros, fins el límit de 25.000 euros referit al període impositiu. Si el període impositiu  tinguera una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000  euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any. Les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització minoraran, a efectes fiscals, el valor dels  elements amortitzats.