Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

c) Llibertat d'amortització en els supòsits contemplats a l'article 12.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats

D'acord amb l'establit a l'article 12.3 del LIS podran amortitzar-se lliurement: 

  • Els elements del immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a les activitats d'investigació i desenvolupament. Els edificis podran amortitzar-se de forma lineal durant un període de 10 anys, en la part que es troben afectes a les activitats d'investigació i desenvolupament. 
  • Els despeses d'investigació i desenvolupament activats com a immobilitzat intangible, excloses les amortitzacions dels elements que gaudisquen de llibertat d'amortització.
  • Els elements del immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguen la qualificació d'explotacions associatives prioritàries d'acord amb el disposat en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirit durant els cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com a explotació prioritària. 
  • Els elements de l'immobilitzat material nous, el valor unitari del qual no excedisca de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.Si el període impositiu tinguera una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any. Les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització minoraran, a efectes fiscals, el valor dels elements amortitzats.