Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Límits màxims i excés d'aportacions realitzades

A. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis anteriors

Les aportacions realitzades que no hagueren pogut reduir-se als exercicis 2016 a 2019 per excedir dels límits quantitatius de reducció fiscal o per insuficiència de la base imposable, s'imputaran al present exercici, sempre que s'haguera sol·licitat en les respectives declaraciós poder reduir l'excés als quatre exercicis següents.La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a què corresponga a les aportacions efectuades a l'exercici.

B. Import i límits màxims de reducció

Les aportacions realitzades a l'exercici al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i, en el seu cas, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes als exercicis les 2016 a 2019, podran ser objecte de reducció en la base imposable del present exercici d'acord amb els següents límits màxims.

  1. 10.000 euros anuals per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits a què efectue aportacions.
  2. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuen aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit.

    Quan es presenten diverses aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit i se supere este últim límit, les reduccions corresponents a les esmentades aportacions hauran de ser minorades de forma proporcional a l'import de les respectives aportacions, de manera que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones físiques que realitzen aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no excedisca de 24.250 euros anuals.

    Vegeu sobre això, dins del "Cas pràctic"Inclòs en este mateix Capítol, el supòsit de concurrència d'aportacions al patrimoni protegit d'una persona amb discapacitat.

  3. L'import positiu de la base imposable general de l'aportante, una vegada practicades les reduccions corresponents als conceptes fins ara comentats.

Tractant-se d'aportacions no dineràries, es prendrà com importe de l'aportació el que resulte del previst a l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), no existint guany ni pèrdua patrimonial en ocasió de les aportacions als patrimonis protegits constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Important:per a la persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit les aportacions tenen la consideració de rendiments de treball als que serà d'aplicació la exempció prevista a l'article 7.w) Llei IRPF.

C. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici

Les aportacions realitzades l'any 2020 que excedisquen dels límits màxims anteriorment comentats, inclòs el relatiu a l'import positiu de la base imposable general del contribuent, donaran dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents, fins i tot esgotar, en el seu cas, en cada un d'ells els imports màxims de reducció.

Atenció: les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis les 2016 a 2019 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2020 no aplicades l'import de les quals se sol·licita poder reduir als 4 exercicis següents, s'ha de fer constar a l'annex C.2 de la declaració en l'apartat "Excés no reduït de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat pendents de compensar als exercicis següents".