Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Sol·licitud d'abonament anticipat i la seua tramitació

La tramitació de l'abonament anticipat s'efectuarà d'acord amb el següent procediment:

1.Presentació de la sol·licitud per a l'abonament anticipat

Podrà presentar-se la sol·licitud d'abonament anticipat a partir del moment en què, complint-se els requisits i condicions establits per al dret a la seua percepció, el contribuent opte per la modalitat d'abonament anticipat de la mateixa.

La sol·licitud s'ha d'ajustar al model 143 aprovat per l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre (BOE del 31), modificada per les Ordenes HAP/410/2015, d'11 de març (BOE del 12) i HAC/763/2018, de 10 de juliol (BOE del 188).S'hauran d'emplenar les dades de l'esmentat model que corresponguen dels recollits en el mateix depenent de la modalitat de deducció que s'estiga sol·licitant.

L'Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol, ha modificat per a les sol·licituds de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec presentades a partir de l'1 d'agost de 2018, el model 143 per a introduir la nova deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.

Tanmateix, respecte a l'increment de la deducció per família nombrosa per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa, que excedisca del número mínim de fills exigit perquè l'esmentada família haja adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, no s'inclou cap modificació en l'apartat "Deducció per Família Nombrosa" del model 143 ja que, amb la informació de què disposa, serà la mateixa Agència Tributària la que calcule i abone directament l'esmentat increment als contribuents que, tenint de dret, hagen sol·licitat l'abonament anticipat d'esta deducció, sense que siga necessari que s'aporte informació addicional.

Una vegada presentada la sol·licitud d'abonament anticipat, no serà precís reiterar la mateixa durant tot el període que es tinga dret a l'abonament anticipat de la deducció, tret de per a comunicar les variacions sobrevingudes posteriorment.

Es presentarà una sol·licitud per cada deducció a la que es puga tindre dret i, en el cas de la deducció per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec, respecte de cada ascendent o descendent que de dret a la deducció.

2.Modalitats de sol·licitud d'abonament anticipat i la seua tramitació

La sol·licitud es podrà presentar utilitzant una de les dues modalitats següents:

  1. Modalitat individual.

    Es presentarà una sol·licitud per cada contribuent amb dret a deducció.S'abonarà al sol·licitant la quantitat que resulte de dividir l'import que procedisca entre el nombre de contribuents amb dret a l'aplicació del mínim respecte del mateix descendent o ascendent amb discapacitat, o entre el nombre d'ascendents o germans orfes de pare i mare que formen part de la mateixa família nombrosa, segons la modalitat de deducció de què es tracte.

    L'import de l'abonament mensual de la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat serà de 100 euros i la sol·licitud sempre serà individual, corresponent a un sol contribuent.

  2. Modalitat col·lectiva.

    La sol·licitud es presentarà per tots els contribuents que pogueren tindre de dret a la deducció respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa.En este cas s'haurà de designar com primer sol·licitant a un contribuent que complisca, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits previstos per a l'aplicació de la deducció, que corresponga.L'abonament anticipat s'efectuarà mensualment sense cap prorrateig, per import de 100 euros per cada descendent, ascendent o família nombrosa.L'esmentat import serà de 200 euros si es tracta d'una família nombrosa de categoria especial.En els supòsits de família nombrosa, l'esmentat import s'incrementarà en 50 euros mensuals per cadascun dels fills que formen part de la família nombrosa, que excedisca del nombre mínim de fills exigit perquè l'esmentada família haja adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons corresponga

Cada mes de gener es podrà modificar la modalitat de sol·licitud respecte de cada una de les deduccions.

Els sol·licitants, el cònjuge no separat legalment amb discapacitat i els descendents o ascendents amb discapacitat que es relacionen a la sol·licitud, hauran de disposar de número d'identificació fiscal.

3.Resolució

L'Agència Estatal d'Administració Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda, i de les dades obrantes en el seu poder, si considera procedent la sol·licitud abonarà d'ofici de forma anticipada i a compte l'import de cada deducció al sol·licitant.

En el supòsit de què no procedira l'abonament anticipat de la deducció, l'Agència Estatal d'Administració Tributària procedirà a dictar resolució expressa que serà notificada a l'interessat.L'acord que denegue la sol·licitud haurà de ser en tot cas motivat.

4.Cobrament

L'abonament de les deduccions de forma anticipada s'efectuarà mensualment per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant transferència bancària, per l'import que corresponga en funció de si és una sol·licitud individual o col·lectiva i dels mesos en què es complisquen les condicions.El Ministre d'Hisenda podrà autoritzar l'abonament per xec creuat o nominatiu quan es presenten circumstàncies que ho justifiquen.