Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisits per a tindre dret a esta reducció

Tenen dret a esta reducció els contribuents, que complisquen tots i cada un dels següents requisits:

a) Que el rendiment net de l'activitat econòmica es determine d'acord amb el mètode d'estimació directa.

No obstant això, si el rendiment net es determina d'acord amb la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, la reducció serà incompatible amb l'aplicació del percentatge del 5 per 100 deduïble (amb una quantia màxima de 2.000 euros) pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a què es referix l'article 30.2.4ª de la Llei de l'IRPF.

Precisions:

En tributació conjunta, si només un dels cònjuges complix els requisits per a aplicar la reducció, el fet que opte per la seua aplicació no impedix que l'altre cònjuge aplique la deducció del 5 per 100 en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2.000 euros).

Si ambdós cònjuges complixen els requisits per a aplicar la reducció, el fet que un d'ells opte per la seua aplicació tampoc impedix que l'altre cònjuge aplique la deducció del 5 per 100 pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2.000 euros).No obstant això, en este cas l'import de la reducció no podrà ser superior al rendiment net de les activitats del cònjuge que haja optat per l'aplicació de la reducció.

b) Que la totalitat dels lliuraments de béns o prestacions de servicis s'efectuen a una única persona, física o jurídica, no vinculada en els termes de l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, o que el contribuent tinga la consideració de treballador autònom econòmicament dependent conforme al disposat en la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (BOE del 12 ) i el client de qui depenga econòmicament no siga una entitat vinculada en els termes anteriorment comentats.

Persones o entitats vinculades:

Per a determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's el disposat a l'article 18.2 de la LIS, en el que es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret d'en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seues funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia, directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanguen a un grup.

En els supòsits en els quals la vinculació es definisca en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100.La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.En els suposats en els que la vinculació no es definisca en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En estos supòsits, el contribuent del IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establits al capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).

c) Que el conjunt de despeses deduïbles corresponents a totes les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent no excedisca del 30 per 100 dels rendiments íntegres declarats.

d) Que, durant el període impositiu, es complisquen totes les obligacions formals previstes a l'article 68 del Reglament de l'IRPF.

Les obligacions formals comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques es comenten al Capítol 6.

e) Que no es perceben rendiments del treball en el període impositiu.

No obstant això, no s'entendrà que s'incomplix este requisit quan es perceben durant el període impositiu prestacions d'atur o qualsevol de les prestacions derivades dels sistemes de previsió social a què es referix l'article 17.2 de la Llei de l'IRPF, sempre que el seu import no siga superior a 4.000 euros anuals.

En estos suposats i sempre que es complisca la totalitat dels requisits establits, serà procedent aplicar tant la reducció per obtenció de rendiments del treball com la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

f) Que almenys el 70 per 100 dels ingressos del període impositiu estiguen subjectes a retenció o ingrés a compte.

g) Que no es realitze cap activitat econòmica a través d'entitats en règim d'atribució de rendes.

Important:quan el contribuent opte per la tributació conjunta, tindrà dret a la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat quan individualment complisca amb els requisits anteriorment assenyalat per a tindre dret a la seua aplicació i el seu import no podrà superar el rendiment net de les activitats econòmiques dels membres de la unitat familiar que genere el dret a la seua aplicació.