Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Obligacions comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques

Atenció: al final d'este apartat s'oferix l'accés a un quadre resum de les obligacions comptables i registrals que es comenten a continuació.

En general

Normativa: Arts.104.2 Llei IRPF i 68 Reglament

En l'àmbit del IRPF les obligacions comptables i registrals dels titulars d'activitats econòmiques s'estructuren d'acord amb el següent detall:

A. Empresaris mercantils en estimació directa normal:

 • Comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

  Precisió: d'acord amb el disposat en el Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat, aprovat este últim pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), els llibres específics que s'han de portar són els següents:Llibre d'inventaris i Comptes anuals, que s'obrirà, amb el balanç inicial i en el que s'han de fer constar, almenys trimestralment, els balanços de comprovació amb sumes i saldos, així com l'inventari de tancament de l'exercici i els comptes anuals, i Llibre Diari, que ha de registrar, dia a dia, totes les operacions relatives a l'activitat de l'empresa.El Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre (BOE del 21) aprova, com a norma complementària del Pla General de Comptabilitat, el Pla General de Comptabilitat de les Pimes i els criteris comptables específics per a microempreses.

B. Empresaris no mercantils en estimació directa normal i tots els empresaris en estimació directa simplificada:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d'inversió.

C. Professionals en estimació directa, en qualsevol de les seues modalitats:

 • Llibre registre d'ingressos.
 • Llibre registre de despeses.
 • Llibre registre de béns d'inversió.
 • Llibre registre de provisions de fons i suplits.

IIV.Empresaris i professionals en estimació objectiva.

 • Llibre registre de béns d'inversió (únicament els contribuents que deduïsquen amortitzacions).

 • Llibre registre de vendes i ingressos (únicament els titulares d'activitats el rendiment net de les quals es determine en funció del volum d'operacions, és a dir, titulars d'activitats agrícoles, ramaderes, forestals accessòries i de transformació de productes naturals).

  En tot cas, els titulars hauran de conservar, numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres, les factures emeses d'acord amb el previst al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE d'1 de desembre), i les factures o justificants documentals d'un altre tipus rebuts, així com els justificants dels signes, índexs o mòduls aplicats.

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que corresponga efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Important: Tret dels contribuents que desenvolupen activitats empresarials el rendiment de les quals es determine en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, la resta de contribuents de l'IRPF que realitzen activitats econòmiques estan obligats a portar els llibres registres que en cada cas determina la normativa de l'IRPF, encara que porten comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç.