Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisits i condicions per a aplicar l'increment addicional

Perquè la deducció per maternitat s'incremente fins i tot en 1.000 euros addicionals és necessari que es donen els següents requisits:

1º. S'han de complir els requisits anteriorment comentats sobre beneficiaris i fills que donen dret a la deducció per maternitat.

2º. A més, és necessari que el contribuent haja satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys.

Es consideren DESPESES DE CUSTÒDIA a les quantitats satisfetes pel contribuent que complisquen les següents condicions:

 1. Que siguen satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

  Precisions:

  El terme “autoritzats” s'ha d'entendre exigible tant a centres d'educació infantil, com a guarderies.

  La deducció per maternitat és una mesura vinculada a l'àmbit educatiu (primer cicle d'educació infantil), per la qual cosa la seua aplicació es referix a centres d'educació infantil, públics o privats, que desenvolupen el referit cicle i en conseqüència que estiguen autoritzats per l'Administració educativa competent.

  Per això, no és procedent l'aplicació de la deducció respecte de despeses satisfetes a persones físiques o jurídiques que puguen desenvolupar tasques de custòdia de xiquets menors de tres anys amb diferents finalitats alienes a les educatives abans referides.Serien els casos de despeses incorreguts en empreses o establiments oberts al públic que acullen menors amb diferents finalitats (locals de celebracions d'aniversari o festes infantils, ludoteques, locals de mera custòdia, campaments infantils, etcètera) o de despeses satisfetes a particulars al domicili familiar per custòdia de menors (cures realitzades per familiars retribuïts, despeses de custòdia satisfetes a “cangurs”, empleats de la llar, etcètera), i que poden requerir o no autorització administrativa, com ocorreria en el cas d'obertura d'establiments oberts al públic, que requerixen determinades llicències municipals o autonòmiques, si bé no comptaran amb l'autorització de l'administració educativa per la naturalesa o finalitat de la custòdia.

 2. Que s'abonen els següents conceptes:

  • la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,
  • l'assistència, en horari general i ampliat, i
  • l'alimentació.
 3. Que el seu abonament corresponga a despeses que s'hagen produït per mesos complets.
 4. Que no tinguen per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació del disposat a l'article 42.3.b) o d) de la Llei del IRPF, és a dir, per:

  • La contractació directa o indirectament per empreses o ocupadors del servici de primer cicle d'educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Llei IRPF].
  • La prestació del servici d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat [Art. 42.3.d) Llei IRPF]

Especialitat:aplicació de l'increment fins que el fill comence el segon cicle d'educació infantil

En el període impositiu en què el fill menor complisca tres anys, l'increment podrà resultar d'aplicació respecte de les despeses incorreguts posteriorment al compliment de l'esmentada edat fins al mes anterior a aquell en el qual puga començar el segon cicle d'educació infantil.

A estos efectes tinga's en compte que en el supòsit que el descendent complisca els tres anys el mes de gener o en el cas que la mare comence a treballar l'any en el qual el fill complix eixa edat, però després d'haver-la complit, no es podrà aplicar la deducció per maternitat, si bé això no impedirà d'aplicar l'increment de despeses de guarderia o centre d'educació infantil autoritzat per les despeses originades fins al mes en el qual el descendent pot iniciar el segon cicle d'educació infantil.

Obligació d'informació per part de guarderies o centres d'educació infantil autoritzats: l'article 69.9 del Reglament del IRPF establix la declaració informativa que han de presentar les guarderies o centres d'educació infantil autoritzats sobre els menors i les despeses que donen de dret a l'aplicació de l'increment de la deducció.Vegeu també l'Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la que s'aprova el model 233, Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaraciós informatives, declaraciós censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE del 27).