Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.2.Regla especial:valors cotitzats

Tractant-se de valors admesos a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers i d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva, en existir una cotització oficial, s'estima que el valor a 19 de gener de 2006 coincidix amb la seua valoració a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a l'exercici 2005.

Tinga's en compte que la Directiva 2004/39/la CE ha sigut derogada amb efectes de 3 de gener de 2017 per la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers.Esta, al seu article 94, disposa que les referències a la Directiva 2004/39/CE s'entendran fetes a la Directiva 2014/65/UE

En definitiva, en estos supòsits la determinació del guany patrimonial generat anteriorment i posteriorment a 20 de gener de 2006 s'efectua prenent en consideració els següents valors:

 1. Valor d'adquisició dels valors, accions o participacions (VA).

 2. Valor que corresponga als esmentats valors, accions o participacions a efectes del Impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici 2005 (VP).

  Tractant-se d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva, la valoració a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni corresponent a l'exercici 2005 es realitza pel valor liquidatiu de les mateixes a 31 de desembre de 2005.

  Per a la resta d'accions i participacions admeses a negociació, la valoració a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni 2005 es realitza pel valor de negociació mitjana dels esmentats valors en el quart trimestre de 2005.Esta valoració es recull en l'Ordre EHA/492/2006, de 17 de febrer (BOE del 27).

 3. Valor de transmissió dels valors, accions o participacions (VT).

  D'acord amb estos valors, el càlcul de la generació del guany patrimonial s'efectua tal com s'indica en l'esquema següent:

  Regla especial:càlcul de la part del guany patrimonial generat abans del 20-01-2006

  SITUACIÓ 1

  El Valor de Transmissió és igual o superior al Valor Patrimoni 2005

  (VT ≥ VP2005)

  El Valor d'Adquisició és inferior al Valor Patrimoni 2005 (VA < VP2005)

  Part reductible del guany patrimonial:

  (+) Valor Patrimoni 2005

  (–) Valor d'adquisició

  = Guany patrimonial generat abans del 20-01-2006

  Part no reductible del guany patrimonial:

  (+) Valor de transmissió

  (–) Valor Patrimoni 2005

  = Guany patrimonial generat a partir del 20-01-2006

  El Valor d'Adquisició és superior o igual al Valor Patrimoni 2005 (VA ≥ VP2005)

  Cap part del guany patrimonial no és reductible:

  (+) Valor de transmissió

  (–) Valor d'adquisició

  = Guany patrimonial generat a partir del 20-01-2006

  SITUACIÓ 2

  El Valor de Transmissió és menor que el Valor Patrimoni 2005

  (VT < VP2005)

  La totalitat del guany patrimonial és reductible:

  (+) Valor de transmissió

  (–) Valor d'adquisició

  = Guany patrimonial generat abans del 20-01-2006