Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix. Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar a 31 de març de 2012

Normativa: disposició addicional  trentena LIRPF i disposició transitòria tretzena LIS

Àmbit d'aplicació 

El règim transitori és aplicable pels contribuents de l'IRPF que a 31 de març de 2012  tingueren quantitats pendents d'aplicar per les següents inversions que hagen gaudit de  la llibertat d'amortització de la disposició addicional onzena del text refós de la LIS: 

  • Inversions realitzades en els anys 2009 i 2010 a les que resulte aplicable la llibertat d' amortització amb manteniment de treball de la disposició addicional onzena del   text refós de la LIS, segons redacció donada pel Reial decret-llei 6/2010, de 9 d' abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i el treball (BOE del 13). 
  • Inversions realitzades des de l'1 de gener de 2011 fins el 30 de març de 2012 a les que  resulte aplicable la llibertat d'amortització sense manteniment de treball de la  disposició addicional onzena del text refós de la LIS, segons redacció donada pel  Reial decret-llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i  liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació de llocs de treball (BOE del 3). Este últim règim de llibertat d'amortització també era aplicable a les inversions realitzades  entre el 3 de desembre de 2010 i el 31 de desembre de 2010 quan l'entitat no haguera complit  amb el requisit de manteniment del treball.

Contingut del règim transitori 

Els contribuents que, a 31 de març de 2012, no hagueren amortitzat en la seua totalitat  la inversió realitzada per este concepte podran seguir aplicant les quantitats que tinga  pendents en les condicions i amb els requisits establits per la disposició addicional  onzena del text refós de la LIS, segons redacció donada pel Reial Decret-llei 6/2010,  de 9 d'abril i pel Reial decret-llei 13/2010. 

Límit en l'aplicació de les quantitats pendents

Les quantitats pendents d'amortitzar podran aplicar-se amb el límit del rendiment net  positiu de l'activitat econòmica a la que s'hagueren afectat els elements patrimonials  previ a la deducció de les quantitats pendents i, si escau, a la minoració del 5 per  100 per provisions i despeses de difícil justificació prevista per a la modalitat simplificada d' estimació directa. 

Important : este límit també resulta aplicable a les inversions realitzades fins  el 31 de març de 2012 que corresponguen a elements nous encarregats en virtut de  contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió període d'execució del qual, en  ambdós casos, requeriu un termini superior a dos anys entre la data d'encarregue o inici de  la inversió i la data de seu posada a disposició o en funcionament, a les que resulte d'aplicació  qualsevol dels règims de la llibertat d'amortització de la disposició  addicional onzena del text refós de la LIS

Conseqüències d'aplicació de la llibertat d'amortització en la transmissió d'elements  patrimonials 

La transmissió el 2020 d'elements patrimonials que hagueren gaudit de la llibertat d' amortització de la disposició addicional onzena del text refós de la LIS, té dos  conseqüències:

  1. En el càlcul del guany o pèrdua patrimonial el valor d'adquisició no es minorarà  en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedisquen les que hagueren sigut  fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat la llibertat d'amortització.

    En relació amb el càlcul del guany o pèrdua patrimonial d'elements afectes  a l'activitat vegeu el Capítol 11.

  2. L'excés entre l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes i l'import de  les amortitzacions que hagueren sigut fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella  tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegra de l'activitat econòmica  durant el període impositiu en què s'efectue la transmissió.

    Vegeu dins de l'apartat "Ingressos íntegres computables" el que s'indica sobre la transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat amortització en este  Capítol 7 i la disposició addicional trentena de la Llei de l'IRPF.