Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix.Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar-ne 31 de març de 2012

Normativa:disposició addicional trentena LIRPF i disposició transitòria tretzé LIS

Àmbit d'aplicació 

El règim transitori és aplicable pels contribuents de l'IRPF que a 31 de març de 2012 tingueren quantitats pendents d'aplicar per les següents inversions que hagen gaudit de la llibertat d'amortització de la disposició addicional onzena del text refós del LIS: 

  • Inversions realitzades en els anys 2009 i 2010 a les quals resulte aplicable la llibertat d'amortització  amb manteniment d'ocupació de la disposició addicional onzena del text refós del LIS, segons redacció donada pel Reial Decret llei 6/2010, de 9 d'abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i l'ocupació (BOE del 13). 
  • Inversions realitzades des de l'1 de gener de 2011 fins al 30 de març de 2012 a les quals resulte aplicable la llibertat d'amortització sense manteniment d'ocupació de la disposició addicional onzena del text refós del LIS, segons redacció donada pel Reial Decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació (BOE del 3). Este últim règim de llibertat d'amortització també era aplicable a les inversions realitzades entre el 3 de desembre de 2010 i el 31 de desembre les 2010 quan l'entitat no haguera complit el requisit de manteniment de l'ocupació.

Contingut del règim transitori 

Els contribuents que, a 31 de març de 2012, no haurien amortitzat en la seua totalitat la inversió realitzada per este concepte podran seguir aplicant les quantitats que tinga pendents en les condicions i amb els requisits establits per la disposició addicional onzena del text refós de la LIS, segons redacció donada per Reial decret llei 6/2010, de 9 d'abril i pel Reial Decret llei 13/2010. 

Límit en l'aplicació de les quantitats pendents

Les quantitats pendents d'amortitzar podran aplicar-se amb el límit del rendiment net positiu de l'activitat econòmica a la que s'hagueren afectat els elements patrimonials previ a la deducció de les quantitats pendents i, en el seu cas, a la minoració del 5 per 100 per provisions i despeses de difícil justificació prevista per a la modalitat simplificada d'estimació directa. 

Important: este límit també resulta aplicable a les inversions realitzades fins i tot el 31 de març de 2012 que corresponguen a elements nous encarregats en virtut de contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió el període d'execució del qual, en ambdós casos, requerisca un termini superior a dos anys entre la data d'encàrrec o inici de la inversió i la data de la seua posada a disposició o en funcionament, a les quals resulte d'aplicació qualsevol dels règims de la llibertat d'amortització de la disposició addicional onzena del text refós de la LIS

Conseqüències d'aplicació de la llibertat d'amortització en la transmissió d'elements patrimonials 

La transmissió el 2020 d'elements patrimonials que hagueren gaudit de la llibertat d'amortització de la disposició addicional onzena del text refós del LIS, té dues conseqüències:

  1. En el càlcul del guany o pèrdua patrimonial el valor d'adquisició no es minorarà en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que superen de les quals hagueren sigut fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat la llibertat d'amortització.

    En relació amb el càlcul del guany o pèrdua patrimonial d'elements afectes a l'activitat vegeu el Capítol 11.

  2. L'excés entre l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes i l'import de les amortitzacions que hagueren sigut fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica en el període impositiu en què s'efectue la transmissió.

    Vegeu dins de l'apartat "Ingressos Íntegres computables" el que s'indica sobre la transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat amortització en este Capítol 7 i la disposició addicional trentena de la Llei de l'IRPF.