Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre resum

FaseEstimació directa (modalitat normal)
(EDN)
Estimació directa (modalitat simplificada)
(EDS)
Quadre resum: Càlcul del rendiment net a integrar en la base imposable
fase 1a

(+) Ingressos  íntegres

(-) Despeses deduïbles

(-) Amortitzacions

(=) Rendiment net

(+) Ingressos  íntegres

(-) Despeses deduïbles (excepte provisions i amortitzacions)

(-) Amortitzacions taula simplificada

(-) Diferència

(+) Despeses de difícil justificació: 5% s/diferència positiva (Màxim 2000 euros) *

Nota (*): És incompatible amb  la  reducció per a treballadors autònoms econòmicament
dependents o amb únic clienta no vinculat

(=) Rendiment net

Fase 2a

(-) Reducció rendiments amb període de generació  superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputen  en un només exercici (30 %). Base reducció  màxima: 300.000 euros.

Règim transitori : aplicació d'esta reducció
a rendiments que vingueren percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 1-1-2015.

(=) Rendiment net reduït

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputen en un només exercici (30 %). Base reducció màxima: 300.000 euros.

Règim transitori : aplicació d'esta reducció
a rendiments que vingueren percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 1-1-2015.

(=) Rendiment net reduït

Fase 3a

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament
dependents o amb únic clienta no vinculat:

 • Reducció general
 • Incremente addicional per a contribuents
  amb rendiment net de l'activitat inferior a
  14.450 euros i rendes diferents de les anteriors,
  excloses les exemptes, inferiors a 6.500
  euros.
 • Incremente addicional per discapacitat

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat econòmica (incompatible amb la reducció anterior)

(-) Reducció per inici d'activitat

(=) Rendiment net reduït total

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat *

Nota (*): És incompatible amb despeses de difícil justificació

 • Reducció general
 • Incremente addicional per a contribuents
  amb rendiment net de l'activitat inferior a
  14.450 euros i rendes diferents de les anteriors,
  excloses les exemptes, inferiors a 6.500
  euros.
 • Incremente addicional per discapacitat

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat econòmica (incompatible amb la reducció anterior)

(-) Reducció per inici d'activitat

(=) Rendiment net reduït total