Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre-resum:Reducció per rendiments de treball amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular

Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social:Reducció del 30% Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps:Reducció del 30%

En general

 • Que els rendiments tinguen un període de generació superior a 2 anys.
 • Que els rendiments s'imputen en un únic període impositiu.
 • Que en el termini dels 5 períodes impositius anteriors a aquell en el qual resulten exigibles el contribuent no haguera obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys a què haguera aplicat la reducció.
 • Les quantitats satisfetes per l'empresa als empleats amb motiu del trasllat a un altre centre de treball, que excedisquen dels imports previstos a l'article 9 del Reglament de l'IRPF.

 • Les indemnitzacions derivades dels règims públics de Seguretat Social o Classes Passives, així com les prestacions satisfetes per escoles d'orfes i institucions similars, en els supòsits de lesions no invalidants.

 • Les prestacions satisfetes per lesions no invalidants o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, per empreses i per ens públics.

 • Les prestacions per mort, i les despeses per sepeli o enterrament que excedisquen del límit declarat exempt, de treballadors o funcionaris, tant les de caràcter públic com les satisfetes per escoles d'orfes i institucions similars, empreses i per ens públics.

 • Les quantitats satisfetes en compensació o reparació de complements salarials, pensions o anualitats de durada indefinida o per la modificació de les condicions de treball.

 • Les quantitats satisfetes per l'empresa als treballadors per la resolució, de mutu acord, de la relació laboral.

 • Els premis literaris, artístics o científics que no gaudisquen d'exempció en este impost.

Per a rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial:

 • Es considerarà com a període de generació el nombre d'anys de servici del treballador.
 • Estos rendiments poden cobrar-se també de forma fraccionada.

  En este cas només serà aplicable la reducció del 30% quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, siga superior a dos.

 • El contribuent pot aplicar la reducció, encara que en el termini dels 5 períodes impositius anteriors haguera obtingut altres rendiments amb període de generació superior a 2 anys, als quals haguera aplicat la reducció prevista en este apartat.

Règim transitori

 • Per a rendiments percebuts de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015 que no procedisquen d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil.
 • Per a rendiments percebuts de forma fraccionada derivats de l'extinció anterior a 1 d'agost de 2014 de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració, i altres membres d'altres òrgans representatius.
 • Per a rendiments que deriven de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedides abans a 1 de gener de 2015.
Límits quantitatius

A) Límit anual conjunt:

300.000 euros anuals 

Este límit opera sobre la suma dels rendiments íntegres que tinguen un període de generació superior a dos anys, així com d'aquells que es qualifiquen reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

B) Límits específics addicionals per a determinats rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social, sense perjudici del límit general que s'assenyala en la lletra A):

. Per a rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial o de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració i altres membres d'altres òrgans representatius:

El límit sobre el qual aplicar la reducció en funció de la quantia dels rendiments de treball irregulars obtinguts serà:

 • Fins a 700.000 euros s'aplica el límit anual conjunt de 300.000 euros
 • Entre 700.000,01 i 1.000.000 euros:300.000 - (Rendiments de Treball - 700.000)
 • Més de 1.000.000 euros:0 euros

. Per a rendiments que deriven de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedides abans d'1 de gener de 2015:

La quantia del rendiment no podrà superar 300.000 euros, o, si és inferior, l'import que resulte de multiplicar el salari mig anual del conjunt dels declarants en l'IRPF (22.100 euros), pel nombre d'anys de generació del rendiment, podent duplicar-se l'esmentat límit en els casos reflectits en l'apartat corresponent dels límits.