Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B) Prestacions en forma de capital derivades de règims públics de previsió social

Normativa:Art. 18.3 Llei IRPF i 12.3 Reglament

Els contribuents en podran aplicar una reducció del 30 per 100 sobre les següents prestacions, sempre que es perceben en forma de capital, consistisquen en una percepció de pagament únic i hagen transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.El termini de dos anys no resulta exigible en el cas de prestacions per invalidesa:

  1. Les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i Classes Passives i altres prestacions públiques no eximixes per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat o de similars.
  2. Les prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats generals obligatòries de funcionaris, escoles d'orfes i altres entitats similars.

En el cas de prestacions mixtes, que combinen rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital, la reducció referida només resultarà aplicable al cobrament efectuat en forma de capital.