Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2.Altres sistemes d'amortització

Altres sistemes d'amortització són:

 • Segons percentatge constant

  Normativa:Art. 5 del Reglament del IS

  S'entén que la depreciació és efectiva quan siga el resultat d'aplicar un percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització.L'esmentat percentatge constant es determinarà ponderant el coeficient d'amortització lineal obtingut a partir del període d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades, pels següents coeficients:

  • 1,5, si l'element té un període d'amortització inferior a 5 anys. 
  • 2, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 5 anys i inferior a 8 anys.
  • 2,5, si l'element té un període d'amortització igual o superior a 8 anys.

  El percentatge constant així determinat no podrà ser inferior a l'11 per 100.

  L'import pendent d'amortitzar en el període impositiu en què es produïsca la conclusió de la vida útil s'amortitzarà en l'esmentat període impositiu.

  Els edificis, mobiliari i estris no podran amortitzar-se mitjançant el mètode d'amortització segons percentatge constant.

  Este sistema d'amortització es regula en l'article 5 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol

 • Segons números dígits

  Normativa:Art. 6 del Reglament IS

  S'entén que la depreciació és efectiva quan siga el resultat d'aplicar el mètode dels números dígits.

  La suma de dígits es determinarà en funció del període d'amortització que podrà ser qualsevol dels compresos entre el període màxim i el que es deduïx del coeficient d'amortització lineal màxim segons la taula d'amortització oficialment aprovada.

  Els edificis, el mobiliari i els estris no podran acollir-se a l'amortització mitjançant números dígits.

  Este sistema d'amortització es regula en l'article 6 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol

 • Segons Pla especial

  Normativa:Art. 7 del Reglament IS

  S'ajuste a un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

  Les característiques condicions i requisits s'establixen a l'article 7 del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol

 • Per justificació de l'amortització

  S'entén que la depreciació és efectiva quan el contribuent justifique el seu import.