Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Distinció entre rendiments d'activitats empresarials i professionals i entre activitats empresarials mercantils i no mercantils

A. Distinció entre rendiments d'activitats empresarials i professionals

La normativa reguladora de l'IRPF establix com a regles de diferenciació les següents:

1. Regles generals

  • Són rendiments d'activitats professionals els que deriven de l'exercici de les activitats incloses en les Secciones Segona (activitats professionals de caràcter general) i Tercera (activitats professionals de caràcter artístic o esportiu) de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ), aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE del 29); mentre que son rendiments d'activitats empresarials els que procedisquen d'activitats incloses com a tals en la Secció Primera de les esmentades Tarifes [Art. 95.2 a) Reglament IRPF].

    En relació amb les activitats professionals desenvolupades per entitats en règim d'atribució de rendes ha de matisar-se que, malgrat que estes entitats hagen de tributar per la Secció Primera de les Tarifes de l'IAE per l'exercici de tals activitats, estes mantenen a l'efecte de l'IRPF el seu caràcter d'activitats professionals i no empresarials, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de la regla 3a de la Instrucció d'aplicació del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques.

    D'acord amb este criteri, són rendiments d'activitats professionals els obtinguts, mitjançant l'exercici lliure de la seua professió, sempre que este exercici supose l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, entre d'altres, per: veterinaris, arquitectes, metges, advocats, notaris, registradors, actuaris d'assegurances, agents i corredors d'assegurances, cantants, mestres i directors de música, expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs inclosos en la xàrcia de l'entitat pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

  • No es consideren rendiments d'activitats professionals, les quantitats que perceben les persones que, a solde d'una empresa per les funcions que realitzen en la mateixa, vengen obligades a inscriure's en els seus respectius col·legis professionals i, en general, les derivades d'una relació de caràcter laboral o dependent. Estes quantitats es comprenen entre els rendiments del treball, en del qual apartat han de declarar-se (Art. 95.3 Reglament IRPF).
  • Són rendiments empresarials els derivats, entre d'altres, de les següents activitats : extractives, mineres, de fabricació, confecció, construcció, comerç a l'engròs, comerç al detall, servicis d'alimentació, de transporte, d'hostaleria, de telecomunicació, etc.

2. Regles particulars

Les dificultats que poden presentar-se a l'hora de qualificar correctament determinats supòsits concrets de rendiments han propiciat que la normativa reguladora de  l' IRPF contemple i regule específicament els següents casos particulars:

2.1.  Autors o traductors d'obres

Normativa: Arts. 17.2 d) Llei IRPF i 95.2 b) 1r Reglament IRPF

Els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedisca el dret a la seua explotació, constituïxen rendiments del treball, excepte quan esta activitat supose l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervindre en la producció de béns o servicis, cas en què els rendiments es qualifiquen de derivats d'activitats econòmiques. En el cas que així succeïsca els rendiments són

  • empresarials quan els propis autors o traductors editen directament seus obres, i
  • professionals si els autors o traductors cedixen l'explotació de les mateixes a un tercer.

Finalment, quan el beneficiari o perceptor dels drets d'autor siga un tercer diferent de l'autor o traductor (per exemple, hereus), constituïxen per al perceptor rendiments del capital mobiliari.

2.2. Comissionistes

Normativa: Art. 95.2 b) 2n Reglament IRPF

Són rendiments professionals els obtinguts pels comissionistes quan la seua activitat es límit a acostar o a aproximar a les parts interessades per a la celebració d'un contracte.

Al contrari, quan, a més de la funció descrita anteriorment, assumisquen el risc i ventura de les operacions mercantils en les que participen, el rendiment haurà de qualificar-se com empresarial.

Constituïxen rendiments del treball els derivats de la relació laboral especial amb l'empresa a la que els comissionistes o agents comercials representen i que no suposen una ordenació per compte propi de mitjans de producció i/o recursos humans.

2.3. Professors

Normativa: Art. 95.2 b) 3r Reglament IRPF

Tenen la consideració de rendiments derivats d'activitats professionals els obtinguts per estes persones, sigui quina sigui naturalesa dels ensenyaments que impartisquen, sempre que exercisquen esta activitat, bé en el seu domicili, en cases particulars o en acadèmia o establiment obert, sense relació laboral o estatutària.

Si la relació de la que procedix la remuneració anara laboral o estatutària, els rendiments es comprendran entre els derivats del treball.

Per part seua, l'ensenyament en acadèmies o establiments propis tindrà la consideració d'activitat empresarial.

2.4. Conferències, col·loquis, seminaris i similars

Normativa: Arts. 17.2 c) i 17.3 Llei IRPF

Els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars tenen la consideració de rendiments del treball, fins i tot quan estes activitats s'oferisquen al marge d'una relació laboral o estatutària.

No obstant això, quan tals activitats suposen l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis (per exemple, quan el contribuent ja vinguera exercint activitats econòmiques i la seua participació en les conferències, col·loquis o cursos es corresponga amb matèries relacionades directament per tal de l'activitat, de manera que puga entendre's que es tracta d'un servici més de la seua activitat, o en els supòsits en què s'intervinga com organitzador dels cursos o es participe en els resultats pròspers o adversos que deriven dels mateixos), els rendiments obtinguts es qualificaran de rendiments derivats de l'exercici d'activitats professionals.

B. Distinció entre rendiments d'activitats empresarials mercantils i no mercantils

D'acord amb la normativa mercantil, no tenen la consideració d'activitats empresarials mercantils les agrícoles, les ramaderes i les activitats d'artesania, sempre que en este últim cas les vendes dels objectes construïts o fabricats pels artesans es realitzen per estos en els seus tallers. La resta d'activitats empresarials es reputen mercantils