Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.1.Regla general:distribució lineal del guany patrimonial total

Conforme a esta regla general, el guany patrimonial generat anteriorment al 20 de gener de 2006 vindrà determinada per la part del guany que proporcionalment corresponga al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició de l'element patrimonial i el 19 de gener de 2006, ambdós inclusivament, respecte del nombre total de dies que l'esmentat element haguera romàs en el patrimoni del contribuent.

De forma resumida:

Guany generat abans de 20-01-2006 = (Guany total x Núm. dies des de l'adquisició fins al 19-01-2006) ÷ Núm. de dies des de l'adquisició fins a la transmissió

Per la seua part, el guany patrimonial generat a partir del 20 de gener de 2006 vindrà determinada pel resultat de multiplicar el guany total pel nombre de dies transcorreguts des del 20 de gener de 2006 fins a la data de la transmissió i de dividir el producte resultant entre el nombre de dies que ha romàs l'element patrimonial en el patrimoni del contribuent.

De forma resumida:

Guany generat a partir del 20-01-2006 = (Guany total x Núm. dies des de 20-01-2006 fins a la transmissió) ÷ Núm. de dies des de l'adquisició fins a la transmissió

També pot determinar-se este import directament per diferència entre el guany total i la generada anteriorment al 20 de gener de 2006.