Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quantia de l'increment addicional

 • L'increment de la deducció podrà ser de fins a 83,33 euros per cada mes del període impositiu en que es presenten de forma simultània els requisits anteriorment comentats sobre beneficiaris, fills que donen dret a la deducció i despeses de custòdia.
 • A efectes del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l'increment es tindran en compte les següents regles:

  1.La determinació dels fills es realitzarà d'acord amb el seu situació l'últim dia de cada mes.

  Important:No obstant això, en el període impositiu en què el fill menor complisca tres anys, el nombre de mesos de l'esmentat exercici s'ampliarà, en cas de compliment de la resta de requisits, als mesos posteriors al compliment de l'esmentada edat fins al mes anterior a aquell en el qual puga començar el segon cicle d'educació infantil.

  2.El requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complit quan esta situació es produïsca qualsevol dia del mes.

  3.Els mesos a prendre en consideració seran exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s'efectuen per mes completo.

  A estos efectes, s'entendran inclosos els mesos contractats per complet encara que part dels mateixos tinguen el caràcter de no lectius.

 • En el supòsit d'existència de diversos contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment respecte del mateix acollit o tutelat, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.