Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre resum

RÈGIM FISCAL ESPECIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL A PARTIR D'1 DE GENER DE 2015 

(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2014)

Àmbit d'aplicació
 1. Que no hagen sigut residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el que es produïsca el seu desplaçament a territori espanyol.

 2. Que no siguen esportistes professionals.

 3. Que el desplaçament a territori espanyol es produïsca com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

  • D'un contracte de treball.
  • De l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en capital del qual no participe o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determine la consideració d'entitat vinculada en els termes prevists en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.
 4. Que no obtinga rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol.

Contingut: regles per a determinar el deute

El deute es determina conforme a les normes de l'IRNR amb les següents especialitats:

 • La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entenen obtinguts en territori espanyol.

 • Es graven acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que siga possible compensació alguna entre aquelles.

 • Per a la determinació de la quota íntegra s'apliquen les dues escales especifiques que establix l'article 93 de la Llei de l'IRPF :

  • Una escala per a la part de la base corresponent a les rendes a què es referix l'article 25.1. f) del TRLIRNR (dividends, interessos i guanys patrimonials).
  • Una escala per a la part de la base corresponent a la resta de rendes.
 • La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra de l'impost en:

  • La deducció per donatius, en els termes prevists en la Llei de l'IRPF i les retencions practicades a compte (incloses les quotes satisfetes a compte de l'IRNR ).
  • La deducció per doble imposició internacional a què es referix l'article 80 de la Llei de l'IRPF