Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Residència habitual en el territori d'una comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia a l'efecte de l'IRPF

Normativa: Art. 72 Llei IRPF

Criteris per a determinar la residència habitual

Com a principi general, els contribuents amb residència habitual en territori espanyol són residents en el territori d'una comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia. Per a determinar en quin de les comunitats autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia té la seua residència habitual el contribuent resident, hauran d'aplicar-se els següents criteris:

1. Criteri de permanència

D'acord amb este criteri, el contribuent residix en la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en territori del qual haja romàs major nombre de dies del període impositiu (generalment, l'any natural), computant-se a estos efectes les absències temporals i presumint-se, llevat que hi haja una prova en contra, que la persona roman en el territori de la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on radica el seu habitatge habitual.

2. Criteri del principal centre d'interessos

Quan no anara possible determinar la residència conforme al criteri anterior, es considerarà que el contribuent residix en la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia on tinga el seu principal centre d'interessos; és a dir, en aquella en territori del qual haja obtingut la major part de la base imposable de l'IRPF, determinada pels següents components de renda:

  1. Rendiments del treball, que s'entendran obtinguts on radique el centre de treball respectiu, si existix.

  2. Rendiments del capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles, que s'entendran obtinguts en el lloc en què radiquen estos.

  3. Rendiments d'activitats econòmiques, ja siguen empresarials o professionals, que s'entendran obtinguts on radique el centre de gestió de cadascuna d'elles.

3. Criteri de l'última residència declarada a l'efecte de l'IRPF

En defecte dels anteriors criteris, la persona es considera resident en el territori en el que radique la seua última residència declarada a l'efecte de l'IRPF.

Important: d'acord amb el que estableix l'article 72.3 de la Llei de l'IRPF, no produiran efecte els canvis de residència que tinguen per objecte principal aconseguir una menor tributació efectiva en este impost, fora que la nova residència es prolongue de manera continuada durant, com a mínim, tres anys. En estos supòsits hauran de presentar-se les  autoliquidacions complementàries  que corresponguen. Vegeu  el Capítol 18.

Les persones físiques residents en territori espanyol, que no romanguen en este territori més de 183 dies durant l'any natural, es consideraran residents en el territori de la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què radique el nucli principal o base de les seues activitats o dels seus interessos econòmics.

Finalment, quan la persona siga resident en territori espanyol per presumpció, és a dir, perquè el seu cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat dependents d'ell residisquen habitualment a Espanya, es considerarà resident en el territori de la comunitat autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en què estos residisquen habitualment.

Declaracions conjuntes d'unitats familiars membres dels quals residixen en diferents comunitats autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia

Quan els contribuents integrats en una unitat familiar tingueren la seua residència habitual en comunitats autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia diferents i optaren per tributar conjuntament, en l'apartat"comunitat autònoma/Ciutat Autònoma de residència el 2022 s'indicarà aquella en la que haja tingut la seua residència habitual el membre de la unitat familiar amb major base liquidable, determinada esta d'acord amb les regles d'individualització de rendes de l'IRPF.

Quan una de les diferents comunitats autònomes fora de règim foral (Navarra o País Basc), s'atendrà també a este criteri per a determinar la competència foral o estatal en ordre a l'exacció de l'IRPF.