Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Model 036

Amb efectes 1 de juliol de 2021, s'introduïxen en el model 036 les modificacions necessàries per a adaptar-lo a les modificacions introduïdes per l'article dècim del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril,  incorporant al model 036 tant l'exercici de l'opció per la no-subjecció a l'Impost sobre el Valor Afegit dels lliuraments de béns a què es referix l'article 68.Cuatro i de les prestacions de serveis a què es referix l'article 70.Uno.8.º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, com la comunicació de la subjecció dels lliuraments de béns que es referixen l'article 68.Tres.a) i Cinc de la Llei de l'esmentat impost i de les prestacions de serveis a què es referix l'article 70.Uno.4.º.a) de la mateixa Llei.