Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 036

Amb efectes 1 de juliol de 2021, s'introduïxen en el model 036 les modificacions necessàries per a adaptar-ho a les modificacions introduïdes per l'article desè del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril,  incorporant al model 036 tant l'exercici de l'opció per la no-subjecció a l'impost sobre el valor afegit de les entregues de béns a què es referix l'article 68.Quatre i de les prestacions de servicis a què es referix l'article 70.U.8é de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, com la comunicació de la subjecció de les entregues de béns a què es referixen l'article 68.Tres.a) i Cinc de la Llei d'este impost i de les prestacions de servicis a què es referix l'article 70.U.4t.a) de la mateixa Llei.