Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Nou règim de tributació de les vendes a distància i ampliació de la finestreta única

L'article dècim del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors, modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, per a incorporar les modificacions derivades de la transposició de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consell, de 5 de desembre de 2017, per la que es modifiquen la Directiva 2006/112/CE i la Directiva 2009/132/CE referent a determinades obligacions respecte de l'Impost sobre el Valor Afegit per a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns, a excepció del seu article 1 que va ser objecte de transposició per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consell de 21 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE respecte a les disposicions relatives a les vendes a distància de béns i a certs lliuraments nacionals de béns.

De forma addicional i culminant la transposició de les directives anteriors, s'aprova el Reial Decret 424/2021, de 15 de juny, pel que es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

La transposició de les directives anteriors, les normes del qual són d'aplicació des de l'1 de juliol de 2021, ha inclòs importants modificacions en l'àmbit de la tributació dels lliuraments de béns que, adquirits per consumidors finals, generalment a través d'internet i plataformes digitals, són enviats pel proveïdor des d'un altre Estat membre o un país o territori tercer, i les prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals per empresaris no establits en l'Estat membre on, conforme a les regles de localització del fet imposable, queden subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit.

D'altra banda, per a reduir les càrregues administratives i facilitar la recaptació de l'Impost, s'introduïxen al Capítol XI del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, tres nous règims especials de finestreta única als quals poden opcionalment acollir-se els empresaris i professionals, generalment no establits en l'Estat membre on queden subjectes les operacions per a la declaració i liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit reportat pels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades a favor de consumidors finals establits en la Comunitat.

Les principals modificacions introduïdes pels citats Reial decret llei i Reial Decret amb efectes 1 de juliol de 2021 són les següents:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distància mitjançant la creació d'una nova categoria de lliurament de béns:les vendes intracomunitàries a distància. El nou règim implica la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establides en un únic Estat membre que realitzen vendes intracomunitàries a particulars d'altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins a assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada depassat el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destinació encara no superada el límit.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distància per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculla al nou règim d'importació que es crea.

 3. S'elimina l'exempció del IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació del IVA meritat en determinades vendes a distància de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat. Per a això, s'introduïxen les modificacions necessàries per a considerar-les subjectes passius en determinades operacions en què intervinguen en les quals es considerarà que reben els béns del proveïdor i els lliuren al consumidor final.Per tal d'evitar una doble imposició, el lliurament del proveïdor a la plataforma estarà exempt i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a distància i dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrònica efectuades o prestats per les microempreses establides en un únic estat membre.

Les modificacions anteriors es completen amb l'ampliació, amb efectes 1 de juliol de 2021, dels règims de finestreta única, mitjançant la substitució dels règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, pels següents:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als serveis deixats per empresaris o professionals no establits en la Comunitat a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als serveis deixats per empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i als lliuraments interiors de béns realitzats en les condicions previstes a l'article 8 bis.b) de la Llei del IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la “Minifinestreta Única” passa a denominar-se “Finestreta Única” o “One-Stop Shop” (OSS) i es crea la “Import One-Stop Shop” (IOSS), passant a incloure's a la finestreta única des d'1 de juliol de 2021, a més dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els deixats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distància de béns.

 2. Les vendes a distància de béns importats.

 3. Tots els serveis prestats a consumidors finals per empresaris o professionals no establits en la Comunitat.

 4. Tots els serveis prestats a consumidors finals per empresaris o professionals establits en la Comunitat però no en l'Estat membre de consum.

 5. Els lliuraments de béns localitzats a l'interior de la Comunitat el subjecte passiu de la qual siga una interfície electrònica d'acord amb el disposat en el 8.bis.b) de la Llei del IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullen al mateix.