Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Nou règim de tributació de les vendes a distancia i ampliació de la finestreta única

L'article desè del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció del blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors en la prestació de servicis transnacionals i defensa dels consumidors, modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, per a incorporar les modificacions derivades de la transposició de la Directiva (UE ) 2017/2455 del Consell, de 5 de desembre de 2017, per la qual es modifiquen la Directiva 2006/112/CE i la Directiva 2009/132/CE respecte a determinades obligacions respecte de l'impost sobre el valor afegit per a les prestacions de servicis i les vendes a distancia de béns, a excepció del seu article 1 que va anar objecte de transposició per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consell de 21 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa a les disposicions relatives a les vendes a distancia de béns i a certes entregues nacionals de béns.

De forma addicional i culminant la transposició de les directives anteriors, s'aprova el Reial decret 424/2021, de 15 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

La transposició de les directives anteriors, normes de les quals són aplicables des de l'1 de juliol de 2021, ha inclòs importants modificacions en l'àmbit de la tributació de les entregues de béns que, adquirits per consumidors finals, generalment a través d'Internet i plataformes digitals, són enviats pel proveïdor des d'un altre Estat membre o un país o territori tercer, i les prestacions de servicis efectuades a favor de consumidors finals per empresaris no establits en l'Estat membre on, conforme a les regles de localització del fet imposable, queden subjectes a l'impost sobre el valor afegit.

D'altra banda, per a reduir les carregues administratives i facilitar la recaptació de l'Impost, s'introduïxen en el Capítol XI del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, tres nous règims especials de finestreta única als que poden opcionalment acollir-se els empresaris i professionals, generalment no establits en l'Estat membre on queden subjectes les operacions per a la declaració i liquidació de l'Impost sobre el valor Afegit meritat per les entregues de béns i prestacions de servicis efectuades a favor de consumidors finals establits en la Comunitat.

Les principals modificacions introduïdes pels citats Reial decret-llei i Reial decret amb efectes 1 de juliol de 2021 són les següents:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distancia mitjançant la creació d'una nova categoria d'entrega de béns: les vendes intracomunitàries a distancia. El nou règim implica la tributació en destí de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establides en un únic Estat membre que realitzen vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada excedit el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destí encara no superat el límit.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distancia per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculla al nou règim d'importació que es cregui.

 3. S'elimina l'exempció de l'IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació de l'IVA meritat en determinades vendes a distancia de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat. Per fer-ho, s'introduïxen les modificacions necessàries per a considerar-les subjectes passius en determinades operacions en les que intervinguen en les que es considerarà que reben els béns del proveïdor i els lliuren al consumidor final. Per tal d'evitar una doble imposició, l'entrega del proveïdor a la plataforma estarà exempta i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destí de les vendes intracomunitàries a distancia i dels servicis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrònica efectuades o prestats per les microempreses establides en un únic estat membre.

Les modificacions anteriors es completen amb l'ampliació, amb efectes 1 de juliol de 2021, dels règims de finestreta única, mitjançant la substitució dels règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, pels següents:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als servicis prestats per empresaris o professionals no establits en la Comunitat a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als servicis prestats per empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguen la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distancia intracomunitàries de béns i a les entregues interiors de béns realitzades en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) de la Llei de l'IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la “Mini Finestreta Única” passa a denominar-se “Finestreta Única” o “One-Stop Shop” (OSS) i es cregui la “Import One-Stop Shop” (IOSS), passant a incloure's en la finestreta única des de l'1 de juliol de 2021, a més dels servicis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els prestats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distancia de béns.

 2. Les vendes a distancia de béns importats.

 3. Tots els servicis oferits a consumidors finals per empresaris o professionals no establits en la Comunitat.

 4. Tots els servicis oferits a consumidors finals per empresaris o professionals establits en la Comunitat però no en l'Estat membre de consum.

 5. Les entregues de béns localitzades a l'interior de la Comunitat del qual subjecte passiu siga una interfície electrònica d'acord amb el que disposa el 8.bis.b) de la Llei de l'IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullen al mateix.