Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Règim especial del grup d'entitats

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Dos de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, matisa l'abast i naturalesa dels incompliments de les obligacions específiques d'este règim en les que necessàriament ha de ser subjecte infractor l'entitat dominant, per ostentar la representació del grup d'entitats.

En concret, l'entitat dominant serà subjecte infractor pels incompliments de les obligacions derivades de l'ingrés del deute tributari, de la sol·licitud de compensació o de la devolució resultant de la declaració-liquidació agregada, sent responsable de la veracitat i exactitud dels imports i qualificacions consignades per les entitats dependents que s'integren en esta declaració.

Les altres entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats respondran solidàriament del pagament d'estes sanciones.