Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca

Límits excloents

L'article 70 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes des de l'1 de gener de 2021 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei de l'IVA a fi de prorrogar per al període 2021 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

D'esta manera, els límits aplicables per a l'exercici 2021 són els següents:

En el cas del règim simplificat, volum d'ingressos l'any immediatament anterior:

  • Conjunt d'activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros.

  • Activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros.

En el cas del REAGP, volum d'ingressos l'any immediatament anterior:

  • Activitats compreses en el REAGP: 250.000 euros.

  • Restants activitats: 250.000 euros.

En ambdós règims, el volum d'adquisicions i importacions de béns i servicis l'any immediatament anterior, excloses les relatives a l'immobilitzat: 250.000 euros.

Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renuncia al règim especial simplificat i règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA  corresponent als exercicis 2020 i 2021

Els contribuents que hagueren renunciat per a l'exercici 2020 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca, podran tornar a aplicar estos règims en l'exercici 2021 o 2022.

Els contribuents que renuncien als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca el 2021, podran tornar a aplicar estos règims en l'exercici 2022.

Terminis de renuncies i revocacions als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, per a l'any 2021

El termini de renuncia als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca i la revocació de la mateixa, que hagen d'assortir efectes per a l'any 2021, és des del 24 de desembre fins el 31 de gener de 2021.

Les renuncies i revocacions presentades per a l'any 2021 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat al 24 de desembre, s'entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini citat en el paràgraf anterior.

Ingrés a compte corresponent al primer trimestre del 2021

Els empresaris que realitzen activitats acollides al règim simplificat diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals podran reduir en un 20 els percentatges per al càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021, establits en el número 3 de les Instruccions per a l'aplicació dels índexs i mòduls a l'IVA de l'Annex II de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre.

Esta reducció serà del 35 per cent per a les activitats de comerç al detall, hostaleria i transporte classificades en els següents epígrafs de IAE : 653.2, 653.4 i 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 i 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 i 721.1 i 3.