Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Responsables de l'Impost

Règim de depòsit diferent dels duaners

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Tres de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, estén el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament del deute tributari que assolix a qui ostente la titularitat dels depòsits diferents dels duaners corresponent a l'eixida o abandone dels béns d'estos depòsits, als béns objecte d'Impostos Especials, exclosos fins la data per a evitar que els beneficis del règim s'utilitzen de forma fraudulenta per a realitzar compres exemptes de l'IVA a l'empara del règim, amb merite de l'Impost a l'eixida, però sense ingrés del mateix davant la Hisenda Pública.

No obstant això, tractant-se de productes objecte dels Impostos sobre l'Alcohol i les Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs, esta responsabilitat no serà exigible a qui ostente la titularitat del depòsit quan l'eixida o l'abandonament dels béns s'haja realitzat per una persona o entitat autoritzada a este efecte que conste en el registre d'extractors d'estos productes, registre administratiu on han d'inscriure's estes persones o entitats, que es cregui amb estos efectes.

Agents de duanes

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Un de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, actualitza el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament de l'impost, definit actualment per als agents de duanes, que serà aplicable a les persones o entitats que actuen en nom i per compte de l'importador. D'aquesta manera, s'alinea el precepte a les modificacions establides en l'àmbit de la representació duanera i a la figura del representant duaner.