Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Responsables de l'Impost

Règim de depòsit diferent dels duaners

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Tres de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, estén el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament del deute tributari que assolix a qui ostente la titularitat dels depòsits diferents dels duaners corresponent a l'eixida o abandonament dels béns d'estos depòsits, als béns objecte d'Impostos Especials, exclosos fins a la data per a evitar que els beneficis del règim s'utilitzen de forma fraudulenta per a realitzar compres exemptes del IVA a l'empara del règim, amb meritació de l'Impost a l'eixida, però sense ingrés del mateix davant de la Hisenda Pública.

No obstant això, tractant-se de productes objecte dels Impostos sobre l'Alcohol i les Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs, esta responsabilitat no serà exigible a qui ostente la titularitat del depòsit quan l'eixida o l'abandonament dels béns s'haja realitzat per una persona o entitat autoritzada a l'efecte que conste en el registre d'extractors d'estos productes, registre administratiu on s'han d'inscriure les esmentades persones o entitats, que es crea amb els esmentats efectes.

Agents de duanes

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Uno de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, actualitza el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament de l'impost, definit actualment per als agents de duanes, que serà d'aplicació a les persones o entitats que actuen en nom i per compte de l'importador.D'esta forma, s'alinea el precepte a les modificacions establides en l'àmbit de la representació duanera i a la figura del representant duaner.