Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Tipus impositius

Begudes edulcorants

Amb efectes 1 de gener de 2021, es modifica el tipus impositiu aplicable a les begudes que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a tributar al tipus impositiu general del 21 per cent, mesura que constituïx un compromís social per a racionalitzar i promoure el seu consum responsable, en particular entre la població infantil i juvenil.

Tipus zero per cent

Des del 23 d'abril de 2020 fins el 31 de desembre de 2021 s'aplicarà el tipus del 0 per cent a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la pandèmia provocada per la COVID-19 amb els següents requisits:

  1. Els béns als que s'aplicarà el tipus del 0 per cent seran els següents:

    • Per al període comprés entre el 23 d'abril i el 31 d'octubre de 2020, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 34/2020, de 17 de novembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril.

  2. El tipus del 0 per cent s'aplicarà sempre que els destinataris siguen entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

Tipus quatre per cent

L'article 7 del RD -Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2021, rebaixa temporalment del 21 al 4 per cent el tipus aplicable a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques rebutjables destinataris dels quals siguen diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

Reducció del tipus d'IVA al 10 per cent en els subministraments d'energia elèctrica

Amb efectes des de 26 de juny i fins el 31 de desembre de 2021, per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW s'establix una rebaixa del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

També es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període al que es referix el paràgraf anterior, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.