Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Modele a utilitzar i què s'ha de comunicar

1.Model

S'utilitzarà el model 036 o el model 037 de declaració censal, aprovats per l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril (BOE de 10 de maig).

2.Què s'ha de comunicar

Els subjectes passius de l'impost comunicaran a l'Administració Tributària les següents situacions amb transcendència tributària relatives al IVA:

2.1 Declaració d'alta

L'han de presentar els empresaris o professionals que vagen a començar l'exercici d'una o diverses activitats empresarials o professionals en territori espanyol i les persones jurídiques que, sense actuar com empresaris o professionals, realitzen adquisicions intracomunitàries de béns subjectes al IVA .

A efectes del IVA, en l'esmentada declaració s'haurà d'indicar:

 1. Si la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis que constituïxen l'objecte de l'activitat, es produïx amb caràcter previ o simultani al començament de l'adquisició o importació de béns o serveis destinats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

 2. Si al contrari, el començament de la realització habitual dels esmentats lliuraments de béns o prestacions de serveis, es produirà posteriorment al començament de les referides activitats.

Esta declaració servirà, entre altres finalitats, per a:

 1. Comunicar a l'Administració les dades d'identificació, NIF, domicili fiscal i condició de no resident, així com per a sol·licitar l'assignació del NIF provisional o definitiu, si no es disposara d'ell.

 2. Comunicar la condició de revenedor de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

 3. Comunicar, només en cas de portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica, que existixen factures que són expedides pel destinatari o per un tercer.

 4. En els supòsits de la lletra b) anterior, per a proposar a l'Administració el percentatge provisional de deducció aplicable.

 5. Optar per l'aplicació de la regla de prorrata especial en cas d'inici d'una activitat.

 6. Comunicar el règim general o especial aplicable respecte als règims especials en el IVA:

  • Renunciar al règim especial simplificat i al de l'agricultura, ramaderia i pesca, així com comunicar l'exclusió.

  • Optar pel mètode de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  • Optar pel règim especial del criteri de caixa.

 7. Respecte de la tributació en operacions intracomunitàries:

  • Sol·licitar la inclusió en el Registre d'operadors intracomunitaris.

  • Comunicar la subjecció al IVA de les vendes intracomunitàries a distància el transport de les quals no s'inicia a Espanya, quan el declarant no es trobe ja registrat en el cens.

  • Optar per la no-subjecció al IVA de les vendes intracomunitàries a distància el transport de les quals s'inicia al territori d'aplicació del IVA espanyol.

 8. Optar pel diferimiento del pagament del IVA a la importació.

 9. Optar per portar els Llibres registre de IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 10. Optar per la no-subjecció a l'Impost sobre el Valor Afegit de les prestacions dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió.

 11. Comunicar la subjecció a l'Impost sobre el Valor Afegit de les vendes a distància previstes a l'article 68.Tres a) de la Llei del IVA i de les de les prestacions de serveis deixats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió a què es referix l'article 70.Uno.4.ºa) de la llei de l'esmentat impost, sempre que el declarant no es trobe ja registrat en el cens.

Esta declaració s'ha de presentar, segons els casos, anteriorment a l'inici de les corresponents activitats o a la realització de les operacions.

2.2 Declaració de modificació

Quan varien qualsevol de les dades recollides en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració la modificació dels mateixos.Així mateix, esta declaració s'ha d'utilitzar per a les opcions, revocacions i renúncies que es produïsquen posteriorment.

En particular, servix per a indicar el començament habitual efectiu dels lliuraments de béns o prestacions de serveis que constituïxen l'objecte de l'activitat quan en la declaració d'alta s'haguera fet constar que l'inici habitual dels esmentats lliuraments de béns o prestació de serveis es produiria posteriorment al començament de les activitats.

També servirà per a:

 1. Comunicar el canvi de període de liquidació a causa del volum d'operacions.

 2. Sol·licitar l'alta o la baixa en el Registre de devolució mensual.

 3. Exercitar l'opció o la renúncia a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La declaració s'ha de presentar, amb caràcter general, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a aquell en què s'hagen produït els fets que la determinen, sense perjudici dels terminis específics previstos per a cada cas en la normativa de l'impost, en especial per als casos en què s'hagen d'exercitar les opcions, revocacions i renúncies.

Esta declaració no serà necessària quan la modificació d'una de les dades del cens, es produïsca per iniciativa d'un òrgan de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

2.3 Declaració de baixa

Els qui cessen en l'exercici de tota activitat empresarial o professional ho hauran de comunicar a l'Administració mitjançant la declaració censal.També han de presentar esta declaració, les persones jurídiques en el cas que les seues adquisicions intracomunitàries de béns deixen d'estar subjectes al IVA per revocació de l'opció o per no superar els límits establits.

La declaració de baixa s'ha de presentar en el termini d'un mes a partir de l'endemà al cessament, excepte en el cas de mort de l'obligat tributari en el qual els hereus hauran de presentar l'esmentada declaració en el termini de sis mesos des de la mort.