Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligats a presentar declaració censal

Estan obligats a presentar la declaració censal:

  • Les persones o entitats establides al territori d'aplicació de l'impost que tinguen la consideració d'empresaris o professionals.

  • Les persones o entitats no establides al territori d'aplicació de l'impost quan siguen subjectes passius.

  • Les persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals les adquisicions intracomunitàries de béns dels quals estiguen subjectes al IVA.

Com a excepció no estan obligats les persones o entitats que realitzen exclusivament les següents operacions:

  • Arrendaments de béns immobles exempts del IVA (sempre que la seua realització no constituïsca el desenvolupament d'una activitat empresarial d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  • Lliuraments ocasionals de mitjans de transport nous exempts del IVA per destinar-se a un altre Estat membre.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes del IVA per operació triangular.