Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Excepcions

Les excepcions a la regla general són les operacions que, sent realitzades per empresaris o professionals, estan subjectes al concepte de «Transmissions Patrimonials Oneroses» de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Podem fer la següent classificació:

  1. Operacions realitzades per empresaris o professionals subjectes i exemptes d'IVA :

    Les entregues, arrendaments, constitució o transmissió de drets reals d'ús o gaudi sobre béns immobles, fora que es renuncie a l'exempció a l'IVA.

  2. Operacions realitzades per empresaris o professionals no subjectes a l'IVA:

    Les entregues d'immobles que estiguen inclosos en la transmissió d'un conjunt d'elements corporals i, si escau, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional, constituïsquen una unitat econòmica autònoma en el transmitent, capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

L'Agència Tributària ha posat a disposició dels subjectes passius una ferramenta d'assistència virtual d'IVA denominada «Qualificador d'Operacions Immobiliàries», amb la finalitat de determinar la tributació d'operacions de compravenda i arrendament d'immobles per IVA o ITP, qui és la persona que ha d'ingressar l'impost i si la factura porta IVA.