Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

País Basc

 1. Quan s'hagen realitzat operacions per import no superior a 10.000.000 d'euros l'any anterior, es tributarà exclusivament al territori on estiga situat el domicili fiscal, sent indiferent on es realitzen les operacions.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Càceres ha realitzat l'any “n-1” les següents operacions:

  • Ha prestat serveis localitzats a Bilbao per import de 500.000 euros.
  • Ha prestat serveis localitzats en territori comú per import de 500.000 euros.

  En no superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, esta empresa presentarà l'any “n” les seues autoliquidacions del IVA, pel total de les operacions que realitze, en territori comú.

  En el cas que el subjecte passiu canvie de domicili fiscal al llarg de l'exercici, tributarà a l'Administració al territori de la qual hi haja situat el domicili fiscal inicial fins a la data de canvi de domicili, i l'Administració a la demarcació territorial de la qual es trobe el nou domicili a partir de la data de canvi de domicili.

 2. Quan se supere la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'opere exclusivament en un territori, es tributarà exclusivament al territori en el qual s'opere, qualsevol que siga el lloc en el qual tinga el seu domicili fiscal.

 3. Quan se supere la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'opere en ambdós territoris, es tributarà en cada Administració Tributària en la proporció que representen les operacions realitzades en cada una d'elles amb relació a la totalitat de les realitzades, qualsevol que siga el lloc en el qual tinga el seu domicili fiscal.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Càceres va realitzar l'any “n-1” les següents operacions:

  • Ha prestat serveis localitzats a Bilbao per import de 6.000.000 d'euros.
  • Ha prestat serveis localitzats en territori comú per import de 6.000.000 d'euros.

  Volum total operacions:6.000.000 + 6.000.000 = 12.000.000 d'euros

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% percentatge de tributació en territori comú.

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% percentatge de tributació en territori foral.

  En superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, l'any “n” ha de presentar, en cada període de liquidació, dues autoliquidacions:una en territori comú pel 50% dels seus resultats i una altra en territori foral pel 50% restant.Estos percentatges seran provisionals i en finalitzar l'any, haurà de practicar-se una regularització segons els percentatges definitius de les operacions realitzades l'any en curs.