Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

B) Concepte d'empresari o professional

El lliurament de béns o prestació de serveis ha de ser realitzat per un empresari o professional perquè estiga subjecta al IVA.

Els empresaris i professionals es definixen d'una forma específica en el IVA.Així, tenen esta consideració:

 • Els qui realitzen activitats empresarials o professionals, tret que les efectuen exclusivament a títol gratuït.

 • Les societats mercantils, tret de prova en contrari.

 • Els qui exploten un bé corporal o incorporal a fi d'obtindre ingressos continuats en el temps.En particular, els llogaters de béns.

 • Els qui urbanitzen terrenys, promoguen, construïsquen o rehabiliten edificacions destinades a la seua venda, adjudicació o cessió, encara que siga ocasionalment.

 • Els particulars que realitzen a títol ocasional el lliurament d'un mitjà de transport nou exempt de l'impost per destinar-se a un altre Estat membre de la Unió Europea, els quals seran empresaris únicament respecte d'esta operació.

La condició d'empresari o professional, en els casos a què es referixen els quatre primers guions, es té a efectes del IVA, des del moment en què s'adquirisquen béns o serveis amb la intenció, confirmada amb elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de les corresponents activitats.

Exemples:

 • Un particular que destina al lloguer un garatge o un local comercial de la seua propietat es convertix en empresari, a efectes del IVA, i ha de repercutir i ingressar l'Impost, així com complir la resta d'obligacions que corresponen els subjectes passius d'este impost.

 • Tres persones que construïxen un edifici amb tres habitatges per a la seua posterior adjudicació com a vivenda habitual formen una comunitat de béns que, a efectes del IVA, tindrà la consideració d'empresari.

 • El promotor d'un habitatge per a ús propi no té la consideració d'empresari ja que no destina la construcció a la venda, adjudicació o cessió.

 • Una Societat Anònima que es dedicarà a l'activitat de venda de calçat i que adquirix béns i serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los a l'esmentada activitat, té la condició d'empresari o professional des que efectua les esmentades adquisicions, encara que no haja realitzat encara cap operació de venda de calçat.

Qualificació de la relació entre soci i societat

La determinació de si es tracta d'una relació de dependència laboral o d'una activitat professional en l'àmbit del IVA ha de partir d'una anàlisi cas per cas, sobre la base dels indicis que establix la jurisprudència del TJUE (Assumptes C-235/85, C-202/90, C-355/06).

En el cas de persones físiques que presten els seus serveis professionals a una societat de la qual és soci majoritari, on ambdós realitzen una activitat de caràcter professional, la relació entre el soci i la societat s'ha de qualificar com a laboral (estant no subjecta al IVA ), si en funció de les condicions acordades entre ells resulta que:

 • el professional queda sotmés als criteris organitzatius de l'entitat,

 • no percep una contraprestació econòmica significativa lligada als resultats de la seua activitat, i

 • la responsabilitat davant tercers és de la societat.

(Consultes de la Direcció General de Tributs V2166-15, V0086-16 i V0482-16).