Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

E) Operacions no subjectes

No estaran subjectes a l'impost:

 1. Les transmissions d'un conjunt d'elements corporals, o incorporals que formen part del patrimoni empresarial o professional en els casos següents:

  1. Quan es complisquen les següents condicions:

   • Els elements transmesos constituïsquen una unitat econòmica autònoma en el transmitent capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

   • L'adquirent ha d'acreditar la intenció de mantindre l'afectació dels elements adquirits al desenvolupament d'una activitat empresarial o professional, ja siga igual o diferent a l'activitat desenvolupada pel transmitent.

   Exemple:

   La transmissió del patrimoni empresarial en bloc, excepte una nau industrial que es té com a inversió, està no subjecta a l'impost per constituir una unitat econòmica autònoma en el transmitent.

  2. Queden excloses de la no-subjecció les següents transmissions:

   • Les meres cessions de béns o de drets.

   • Les que tinguen per objecte la mera cessió de béns, realitzades per llogaters i per empresaris o professionals que exclusivament tinguen l'esmentada condició d'acord amb l'article 5.Uno.c) de la LIVA.

   • Les realitzades per aquells que tinguen la condició d'empresaris o professionals exclusivament per la realització ocasional de les operacions a què es referix l'article 5.Uno.d) de la LIVA (promotors ocasionals).

   Els adquirents dels béns se subrogaran, respecte dels esmentats béns, en la posició del transmitent en relació amb l'exempció de lliuraments immobiliaris i règim de deduccions.

   Si els béns o drets transmesos es desafecten posteriorment de l'activitat que determina la no-subjecció, la desafectació quedarà subjecta a l'impost.

   A estos efectes, s'entendrà per "mera cessió de béns o drets":

   La transmissió d'estos quan no s'acompanye d'una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans, o d'un d'ells, que permeta considerar la mateixa constitutiva d'una unitat econòmica autònoma.

 2. Els lliuraments gratuïts de mostres de mercaderies sense valor comercial estimable i les prestacions de serveis de demostració gratuïtes amb finalitats de promoció.

  A estos efectes és indiferent que es tracte de lliuraments a particulars o a altres empresaris o professionals.

 3. Els lliuraments sense contraprestació d'impresos o objectes de caràcter publicitari.

  És precís que figure de forma clara el nom de l'empresari o professional a qui la publicitat es referix.Els impresos publicitaris no tenen límit quantitatiu, però els lliuraments d'objectes publicitaris a un mateix client no han de tindre un cost superior a 200 euros durant l'any natural, tret que siga per a redistribució gratuïta.

 4. Els serveis prestats per persones físiques en règim de dependència laboral o administrativa.S'inclouen ací els serveis prestats en règim de dependència derivat de relacions laborals de caràcter ordinari o especial.

 5. Els serveis prestats a les cooperatives pels seus socis de treball.

 6. Els autoconsums de béns i serveis si no es va atribuir el dret a deduir total o parcialment el IVA suportat en l'adquisició dels mateixos.

 7. Els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades directament per les Administracions Públiques, així com les entitats a les quals es referixen els apartats C) i D) del número 8 de l'article 7 de la LIVA, sense contraprestació o mitjançant contraprestació de naturalesa tributària, sempre que no es tracte de determinades operacions recollides en la Llei que estan subjectes a l'Impost en tot cas, com ocorre amb les telecomunicacions, transports, explotació de fires, agències de viatges, entre altres.

  Es consideren "Administracions Públiques":

  • L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local.

  • Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.

  • Els organismes autònoms, les Universitats Públiques i les Agències Estatals.

  • Qualssevol entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, dependent de les anteriors que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei tinguen atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.

  No tindran la consideració d'Administracions Públiques les entitats públiques empresarials estatals i els organismes assimilats dependents de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

  No estaran subjectes a l'Impost els serveis deixats en virtut dels encàrrecs executats pels ens, organismes i entitats del sector públic que ostenten, de conformitat amb l'establit a l'article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de medi propi personificat del poder adjudicador que haja ordenat l'encàrrec, en els termes establits al referit article 32.

  Així mateix, no estaran subjectes a l'Impost els serveis deixats per qualssevol ens, organismes o entitats del sector públic, en els termes a què es referix l'article 3.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a favor de les Administracions Públiques de la que depenguen o d'una altra d'íntegrament dependent d'estes, quan les esmentades Administracions Públiques ostenten la titularitat íntegra dels mateixos.

  La no-consideració com operacions subjectes a l'impost que s'esmenta en els dos paràgrafs anteriors serà igualment aplicable als serveis prestats entre les entitats a les quals es referixen els mateixos, íntegrament dependents de la mateixa Administració Pública.

  En tot cas, estaran subjectes a l'Impost els lliuraments de béns i prestacions de serveis que les Administracions, ens, organismes i entitats del sector públic realitzen a l'exercici de les activitats que a continuació es relacionen:

  • Telecomunicacions

  • Distribució d'aigua, gas, calor, fred, energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

  • Transports de persones i béns.

  • Serveis portuaris i aeroportuaris i explotació d'infraestructures ferroviàries incloent, a estos efectes, les concessions i autoritzacions exceptuades de la no-subjecció de l'Impost pel número 9é següent.

  • Obtenció, fabricació o transformació de productes per a la seua transmissió posterior.

  • Intervenció sobre productes agropecuaris dirigida a la regulació del mercat d'estos productes.

  • Explotació de fires i d'exposicions de caràcter comercial.

  • Emmagatzematge i depòsit.

  • Les d'oficines comercials de publicitat.

  • Explotació de cantines i menjadors d'empreses, economats, cooperatives i establiments similars.

  • Les d'agències de viatges.

  • Les comercials o mercantils dels Ens públics de ràdio i televisió, incloses les relatives a la cessió de l'ús de les seues instal·lacions.

  • Les d'escorxador.

  Exemples:

  Un Ajuntament que presta serveis de recollida de fems, cobrant una taxa, està realitzant un servei no subjecte al IVA.

  Un Ajuntament que explota una fira comercial realitza un servei subjecte, ja que l'esmentat servei s'inclou entre les operacions que la Llei esmenta expressament com a subjectes.

 8. Les concessions i autoritzacions administratives, tret de les que tinguen per objecte la cessió d'immobles o instal·lacions en aeroports;la cessió del dret a utilitzar el domini públic portuari o infraestructures ferroviàries i les autoritzacions per a la prestació de serveis al públic i per al desenvolupament d'activitats comercials o industrials en l'àmbit portuari.

 9. Les prestacions de serveis a títol gratuït que resulten obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques o convenis col·lectius.

  Exemple:

  Els serveis prestats per advocats i procuradors en els casos en què siguen designats d'ofici per a l'assistència lletrada al detingut, no estan subjectes a l'impost en tractar-se de prestacions de serveis a títol gratuït obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques, ja que les quantitats que, amb càrrec als Pressupostos de l'Estat, s'assignen a estos professionals per la prestació dels esmentats serveis no tenen el caràcter de retribució ni compensació dels mateixos.

 10. Les operacions realitzades per les comunitats de regants per a l'ordenació i aprofitament de les aigües.

 11. Els lliuraments de diners a títol de contraprestació o pagament.