Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

E) Operacions no subjectes

No estaran subjectes a l'impost:

 1. Les transmissions d'un conjunt d'elements corporals, o incorporals que formen part del patrimoni empresarial o professional en els casos següents:

  1. Quan es complisquen les següents condicions:

   • Els elements transmesos constituïsquen una unitat econòmica autònoma en el transmitent capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

   • L'adquirent ha d'acreditar la intenció de mantindre l'afectació dels elements adquirits al desenvolupament d'una activitat empresarial o professional, ja siga igual o diferent a l'activitat desenvolupada pel transmitent.

   Exemple:

   La transmissió del patrimoni empresarial en bloc, excepte una nau industrial que es té com inversió, està no subjecta a l'impost per constituir una unitat econòmica autònoma en el transmitent.

  2. Queden excloses de la no-subjecció les següents transmissions:

   • Les meres cessions de béns o de drets.

   • Les que tinguen per objecte la mera cessió de béns, realitzades per arrendadors i per empresaris o professionals que exclusivament tinguen esta condició d'acord amb l'article 5.U.c) de la LIVA.

   • Les realitzades per aquells que tinguen la condició d'empresaris o professionals exclusivament per la realització ocasional de les operacions a què es referix l'article 5.U.d) de la LIVA (promotors ocasionals).

   Els adquirents dels béns se subrogaran, respecte d'estos béns, en la posició del transmitent en relació amb l'exempció d'entregues immobiliàries i règim de deduccions.

   Si els béns o drets transmesos es desafecten posteriorment de l'activitat que determina la no-subjecció, la desafectació quedarà subjecta a l'impost.

   A estos efectes, s'entendrà per "mera cessió de béns o drets":

   La transmissió d'estos quan no s'acompanye d'una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans, o d'un d'ells, que permeta considerar a la mateixa constitutiva d'una unitat econòmica autònoma.

 2. Les entregues gratuïtes de mostres de mercaderies sense valor comercial estimable i les prestacions de servicis de demostració gratuïtes amb finalitats de promoció.

  A estos efectes és indiferent que es tracti d'entregues a particulars o a uns altres empresaris o professionals.

 3. Les entregues sense contraprestació d'impresos o objectes de caràcter publicitari.

  Cal que figure de manera clara el nom de l'empresari o professional al que la publicitat es referix. Els impresos publicitaris no tenen límit quantitatiu, però les entregues d'objectes publicitaris a un mateix clienta no han de tindre un cost superior a 200 euros durant l'any natural, fora que siga per a redistribució gratuïta.

 4. Els servicis prestats per persones físiques en règim de dependència laboral o administrativa. S'inclouen ací els servicis prestats en règim de dependència derivat de relacions laborals de caràcter ordinari o especial.

 5. Els servicis oferits a les cooperatives pels seus socis de treball.

 6. Els autoconsums de béns i servicis si no es va atribuir el dret a deduir totalment o parcialment l'IVA suportat en l'adquisició dels mateixos.

 7. Les entregues de béns i prestacions de servicis realitzades directament per les Administracions Públiques, així com les entitats a les que es referixen els apartats C) i D) del número 8 de l'article 7 de la LIVA, sense contraprestació o mitjançant contraprestació de naturalesa tributària, sempre que no es tracti de determinades operacions recollides en la Llei que estan subjectes a l'Impost si més no, com ocorre amb les telecomunicacions, transportes, explotació de fires, agències de viatges, entre d'altres.

  Es consideren "Administracions Públiques ":

  • L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les comunitats autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local.

  • Les entitats gestores i els servicis comuns de la Seguretat Social.

  • Els organismes autònoms, les Universitats Públiques i les Agències Estatals.

  • Qualssevol entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, dependent de les anteriors que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei tinguen atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.

  No tindran la consideració d'Administracions Públiques les entitats públiques empresarials estatals i els organismes assimilats dependents de les comunitats autònomes i Entitats locals.

  No estaran subjectes a l'Impost els servicis prestats en virtut dels encàrrecs executats pels ens, organismes i entitats del sector públic que ostenten, de conformitat amb el que estableix l'article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de mitjà propi personificat del poder adjudicador que haja ordenat l'encàrrec, en els termes establits en el referit article 32.

  Així mateix, no estaran subjectes a l'Impost els servicis prestats per qualssevol ens, organismes o entitats del sector públic, en els termes a què es referix l'article 3.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a favor de les Administracions Públiques de la que depenguen o d'una altra íntegrament dependent d'estes, quan estes Administracions Públiques ostenten la titularitat íntegra dels mateixos.

  La no consideració com operacions subjectes a l'impost que s'esmenta en els dos paràgrafs anteriors serà igualment aplicable als servicis prestats entre les entitats a les que es referixen els mateixos, íntegrament dependents de la mateixa Administració Pública.

  Si més no, estaran subjectes a l'Impost les entregues de béns i prestacions de servicis que les Administracions, ens, organismes i entitats del sector públic realitzen en l'exercici de les activitats que a continuació es relacionen:

  • Telecomunicacions

  • Distribució d'aigua, gas, calor, fregisc, energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

  • Transportes de persones i béns.

  • Servicis portuaris i aeroportuaris i explotació d'infraestructures ferroviàries incloent, a estos efectes, les concessions i autoritzacions exceptuades de la no-subjecció de l'Impost pel número 9é següent.

  • Obtenció, fabricació o transformació de productes per a la seua transmissió posterior.

  • Intervenció sobre productes agropecuaris dirigida a la regulació del mercat d'estos productes.

  • Explotació de fires i d'exposicions de caràcter comercial.

  • Emmagatzematge i depòsit.

  • Les d'oficines comercials de publicitat.

  • Explotació de cantines i menjadors d'empreses, economats, cooperatives i establiments similars.

  • Les d'agències de viatges.

  • Les comercials o mercantils dels Ens públics de ràdio i televisió, incloses les relatives a la cessió de l'ús de les seues instal·lacions.

  • Les d'escorxador.

  Exemples:

  Un Ajuntament que presta servicis de recollida de fem, cobrant una taxa, està realitzant un servici no subjecte a l'IVA.

  Un Ajuntament que explota una fira comercial realitza un servici subjecte, ja que este servici s'inclou entre les operacions que la Llei esmenta expressament com subjectes.

 8. Les concessions i autoritzacions administratives, excepte les que tinguen per objecte la cessió d'immobles o instal·lacions en aeroports; la cessió del dret a utilitzar el domini públic portuari o infraestructures ferroviàries i les autoritzacions per a la prestació de servicis al públic i per al desenvolupament d'activitats comercials o industrials en l'àmbit portuari.

 9. Les prestacions de servicis a títol gratuït que resulten obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques o convenis col·lectius.

  Exemple:

  Els servicis prestats per advocats i procuradors en els casos en què siguen designats d'ofici per a l'assistència lletrada al detingut, no estan subjectes a l'impost al tractar-se de prestacions de servicis a títol gratuït obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques, ja que les quantitats que, amb càrrec als pressupostos de l'Estat, s'assignen a estos professionals per la prestació d'estos servicis no tenen el caràcter de retribució ni compensació dels mateixos.

 10. Les operacions realitzades per les comunitats de regants per a l'ordenació i aprofitament de les aigües.

 11. Les entregues de diners a títol de contraprestació o pagament.