Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Tipus impositiu reduït del 4 per cent

S'aplica el tipus del 4 per cent a les següents operacions:

 1. Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguen la consideració de serveis i com a resultat immediat l'obtenció d'estos béns, tret de quan tinguen per objecte la construcció i rehabilitació d'habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública:

  • Els aliments bàsics com són:el pa comú, les farines panificables, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.

  • Els llibres, diaris i revistes, fins i tot quan tinguen la consideració de serveis deixats per via electrònica, que no continguen única o fonamentalment publicitat i no consistisquen íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible i els elements complementaris entregats conjuntament.No s'aplica el tipus reduït als articles i aparells electrònics ni al material escolar, excepte a les partitures, mapes i quaderns de dibuix.(Modificació introduïda amb efectes des del 23 d'abril per la Disposició final segona del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació).

  • Els medicaments d'ús humà, així com les formes galèniques, fórmules magistrals i preparats oficinals.

  • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es referix el número 20 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i les cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb discapacitat i, amb el previ reconeixement del dret, els vehicles destinats a ser utilitzats com autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, així com els vehicles a motor que hagen de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui siga el conductor dels mateixos.

   El reconeixement del dret fa efecte des de la data de presentació de la sol·licitud.

   Per a tindre dret al benefici del tipus reduït del 4 per cent és necessari, en tot cas, acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.A més del grau de discapacitat citat, s'ha d'acreditar l'ús de cadira de rodes o la mobilitat reduïda per a utilitzar mitjans de transport col·lectius.

   Es considera medi de prou prova de la mobilitat reduïda el certificat o resolució de l'Institut de Majors i Serveis Socials o de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de valoració de discapacitat, basant-se en el dictamen emés pels Equips de Valoració i Orientació dependents dels mateixos.Així mateix, als efectes d'aplicació del tipus del 4 per cent, es consideraran amb mobilitat reduïda a les persones cegues o amb deficiència visual i, en tot cas, els afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) que acrediten la seua pertinença a la mateixa mitjançant el corresponent certificat emés per l'esmentada Corporació de dret públic.

  • Les pròtesis, órtesis i implants interns per a persones amb discapacitat.

  • Els habitatges de protecció oficial de règim especial (la disposició addicional cinquena del Reial Decret 14/2008, d'11 de gener, establix que els habitatges qualificats o declarats com habitatges protegits per a arrendar, de renda bàsica, tindran la consideració d'habitatges de protecció oficial de règim especial) o de promoció pública, quan els lliuraments s'efectuen pels promotors, inclosos els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmeten conjuntament.

  • Els habitatges adquirits per les entitats que tributen pel règim especial previst al Capítol III del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, sempre que a les rendes derivades del seu posterior arrendament els siga aplicable la bonificació establida a l'article 49.1 de l'esmentada Llei.

 2. Les prestacions de serveis següents:

  • Els serveis de reparació dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es referix el número 20 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i de les cadires de rodes i els serveis d'adaptació dels autotaxis i autoturismes per a persones amb discapacitat i dels vehicles a motor que transporten habitualment a persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis destinats exclusivament a habitatges qualificats com de protecció oficial de règim especial o de promoció pública.

  • Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia i de nit i atenció residencial, sempre que no estiguen exempts i es presten en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d'un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a tals serveis que cobrisca més del 75 per cent del seu preu.

 3. L'article 7 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, rebaixa temporalment del 21 al 4 per cent el tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús els destinataris de les quals siguen diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.