Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

El tipus impositiu

El tipus és el percentatge que s'aplica sobre la base imposable per a obtindre la quota.

El tipus aplicable a cada operació serà el vigent en el moment de la meritació.

La Llei de l'IVA establix un tipus general i dos tipus reduïts per a donar un tractament favorable a determinades operacions.

Tipus impositiu general:

El tipus general de l'impost vigent és el 21 per cent.

Tipus impositius reduïts

Els tipus reduïts vigents són el 10 per cent  i el 4 per cent.

  1. Tipus impositiu reduït del 10 per cent
  2. Tipus impositiu reduït del 4 per cent
  3. Tipus impositiu del 0 per cent