Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Introducció

Al marge del règim general, existixen els règims especials del IVA, que presenten unes característiques diferents entre si, tant quant a la seua compatibilitat amb altres operacions en règim general com en l'obligatorietat de la seua aplicació.

Els règims especials són:

 1. Règim simplificat.
 2. Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.
 3. Règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 4. Règim especial aplicable a les operacions amb or d'inversió.
 5. Règim especial de les agències de viatges.
 6. Règim especial del recàrrec d'equivalència.
 7. Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis.
 8. Règim especial del grup d'entitats.
 9. Règim especial del criteri de caixa.

Els règims especials tindran caràcter voluntari, tret dels aplicables a les operacions amb or d'inversió (sense perjudici de la possibilitat de renúncia), agències de viatges i recàrrec d'equivalència.

El règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció s'aplicarà als subjectes passius que hagen presentat la declaració de començament d'activitats, tret de renúncia, que podrà efectuar-se per a cada operació i sense comunicació expressa a l'Administració.

El règim simplificat i el de l'agricultura, ramaderia i pesca s'aplicaran, tret de renúncia dels subjectes passius, exercitada en determinats terminis i forma.

Els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis, s'aplicaran a aquells empresaris o professionals que hagen presentat les declaracions previstos als articles 163 noniesdecies, 163 duovicies i 163 septvicies de la Llei del IVA (formulari 035) i que tinguen com a Estat membre d'identificació Espanya.

El règim simplificat, atesa la seua importància pràctica, es tracta en el capítol 7 d'este Manual pràctic dedicat exclusivament a les PIME.

Opcions i renúncies expresses als règims especials.

Amb caràcter general, les opcions i renúncies expresses a estos règims, així com la seua revocació quan s'hagen de comunicar a l'Administració s'efectuen mitjançant la declaració censal (model 036 o 037, només per als règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa) al temps de presentar la declaració de començament de l'activitat o durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja d'assortir efectes.

Excecpcionalmente, el termini de renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca per a l'exercici 2021, és des del 24 de desembre fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2021 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2020, anteriorment al 24 de desembre, s'entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini citat en el paràgraf anterior.

Les opcions i renúncies s'entenen prorrogades per als anys següents, en tant no es revoquen expressament.

La renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca s'entén realitzada amb la presentació en termini, aplicant el règim general de l'impost, de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què haja d'assortir efectes o en la primera declaració presentada en cas d'inici de l'activitat després del seu començament.

La renúncia als règims simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa té efectes per a un període mínim de tres anys.

La regla anterior queda exceptuada amb caràcter extraordinari com a conseqüència de les mesures adoptades per a combatre el COVID-19:

 1. Els contribuents que hagen renunciat per a l'exercici 2020 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca podran optar pels esmentats règims a l'exercici 2021 o 2022.

 2. Els contribuents que renuncien als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca per a l'exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seua activitat econòmica pels esmentats règims a l'exercici 2022.

En el règim de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció no pot revocar-se l'opció per la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global fins a l'acabament de l'any natural següent.

La renúncia al règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques implica la renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Determinació del volum d'operacions

És l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis meritades durant l'any natural anterior, incloses les exemptes de l'impost.

En el volum d'operacions no s'inclouen les quotes de IVA, ni el recàrrec d'equivalència, ni la compensació a agricultors i ramaders.

No es tenen en compte:

 1. Els lliuraments ocasionals de béns immobles.
 2. Els lliuraments de béns d'inversió.
 3. Les operacions financeres i operacions exemptes relatives a l'or d'inversió que no siguen habituals de l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu.

En cas de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, el volum d'operacions de l'adquirent serà la suma de les seues operacions i les realitzades pel transmitent en relació amb el patrimoni transmés durant l'any natural anterior.

Sectors diferenciats d'activitat

La realització d'operacions subjectes als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de l'or d'inversió o del recàrrec d'equivalència, tenen en tot cas la consideració de sector diferenciat.

Quadre-resum dels règims especials

Règims especials i característiques
RègimCaràcterAplicacióRenúnciaCaracterístiquesEmpresaris o professionals
Règim simplificat Voluntari Automàtica tret de renúncia Càlcul quota meritada per operacions corrents.El IVA deduïble és el realment suportat tret d'excepcions de l'art. 123.Uno.a) LIVA Persones físiques i entitats de l'art. 35.4 LGT que realitzen operacions de l'art. 37 Rgto.IVA i no superen els límits determinats.
Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca Voluntari Automàtica tret de renúncia Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Titular d'explotació
Règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció Voluntari (1) (1) Càlcul de la base imposable Revenedors de béns
Règim especial de les agències de viatges Obligatori Automàtica (2) Càlcul de la base imposable
 • Agències de viatges
 • Organització de circuits turístics
Règim especial de l'or d'inversió Obligatori Automàtica tret de renúncia Exempció Comerciants d'or d'inversió
Règim especial del recàrrec d'equivalència Obligatori Automàtica No Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Comerciants minoristes, persones físiques i entitats art. 35.4 LGT
Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis Voluntari --- --- Presentació de Declaracions des d'un únic Portal Web de l'Estat d'Identificació
 • Empresaris o professionals no establits en la Comunitat acollits al Règim exterior a la Unió.
 • Empresaris o professionals acollits al Règim de la Unió.

 • Empresaris o professionals acollits al Règim d'importació.
Règim especial del grup d'entitats Voluntari --- Compensació de saldos en les autoliquidacions del grup Empresaris o professionals que formen part d'un grup d'entitats
Règim especial del criteri de caixa Voluntari --- Retardar la meritació i ingrés així com el dret de deducció fins al moment del cobrament i pagament respectiu Empresaris i professionals que no superen determinats límits

Notes a la taula:

(1) Règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.(tornar aplicació) (tornar renúncia)

 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació, s'aplica tret de renúncia que pot efectuar-se per cada operació i sense necessitat de comunicar-la a l'Administració.
 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global s'aplica prèvia opció expressa del subjecte passiu, sense possibilitat de renúncia, fins a l'acabament de l'any natural següent.

(2) Com a excepció a este règim especial obligatori, els subjectes passius poden optar per l'aplicació del règim general de l'Impost, «operació per operació» respecte dels serveis que realitzen i dels quals siguen destinataris empresaris o professionals que tinguen dret a la deducció o a la devolució de l'Impost.(Tornar)