Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut

El grup d'entitats podrà optar per l'aplicació del règim especial normal o per l'aplicació del règim especial en un nivell avançat.Esta opció establida a l'article 163 sexies.Cinc de la Llei del IVA, es veu desenvolupada a l'article 163 octies.Un i Tres de l'esmentada Llei.

L'opció pel nivell avançat es referirà al conjunt d'entitats que apliquen el règim especial i formen part del mateix grup d'entitats, havent d'adoptar-se l'acord conforme al disposat en l'apartat «Condicions per a l'aplicació del règim especial». Esta opció tindrà una validesa mínima d'un any natural, entenent-se prorrogada tret de renúncia.

Opció pel nivell avançat. Quan s'exercite esta opció, establida a l'article 163 sexies.Cinc de la Llei del IVA, la base imposable dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades al territori d'aplicació de l'impost entre entitats d'un mateix grup que apliquen el règim especial, estarà constituïda pel cost dels béns i serveis utilitzats directament o indirectament, total o parcialment, en la seua realització i pels quals s'haja suportat o satisfet efectivament l'impost.

Quan els béns utilitzats tinguen la condició de béns d'inversió, la imputació del seu cost s'haurà d'efectuar per complet dins del període de regularització de quotes corresponents als esmentats béns.

Cadascuna de les entitats del grup actuarà, en les seues operacions amb entitats que no formen part del mateix grup, d'acord amb les regles generals de l'impost, sense que en estos casos el règim del grup d'entitats produïsca cap efecte.

Quan s'exercite l'opció per este nivell avançat, les operacions entre entitats d'un mateix grup que apliquen el règim especial, constituiran un sector diferenciat de l'activitat, al qual s'entendran afectes els béns i serveis utilitzats directa o indirectament, total o parcialment, en la realització de les esmentades operacions i pels quals s'haguera suportat o satisfet efectivament l'impost.

Els empresaris o professionals podran deduir íntegrament les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició de béns i serveis destinats directament o indirectament, total o parcialment, a la realització d'estes operacions, sempre que els esmentats béns i serveis s'utilitzen en la realització d'operacions que generen el dret a la deducció conforme al previst a l'article 94 de Llei del IVA.Esta deducció es practicarà en funció de la destinació previsible dels esmentats béns i serveis, sense perjudici de la seua rectificació si aquell fora alterat.

Les entitats que exercisquen l'opció pel nivell avançat aplicaran la regla de prorrata especial en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrupo, sense perjudici de les opcions que es pogueren exercitar en relació amb la resta de sectors diferenciats que en el seu cas, tingueren cadascuna de les entitats del grup (el Reial Decret 1073/2014, de 19 de desembre, va modificar l'article 61 bis.3 del RIVA amb efectes a partir de l'1 de gener de 2015).

L'import de les quotes deduïbles per a cadascun dels empresaris o professionals integrats al grup d'entitats serà el que resulte de les regles generals de l'impost.Estes deduccions es practicaran de forma individual per part de cadascun dels empresaris o professionals que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

Determinat l'import de les quotes deduïbles per a cadascun dels esmentats empresaris o professionals, seran ells els qui individualment exerciten el dret a la deducció.

En cas que a les operacions realitzades per alguna de les entitats incloses en el grup d'entitats els fora aplicable qualsevol dels restants règims especials regulats en la Llei del IVA, les esmentades operacions seguiran el règim de deduccions que els corresponga segons els esmentats règims.