Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim especial del recàrrec d'equivalència

Este règim és aplicable exclusivament als comerciants minoristes.

S'és comerciant minorista si es presenten els següents requisits:

  1. Es lliuren béns mobles o semovents sense haver-los sotmés a cap procés de fabricació, elaboració o manufactura per si mateix o pel mig de tercers.

  2. Quan les vendes realitzades l'any anterior a la Seguretat Social i les seues entitats gestores o col·laboradores o als qui no tinguen la condició d'empresaris o professionals siguen superiors al 80 per cent de les vendes realitzades.

    Este requisit no és aplicable si l'any precedent el subjecte passiu no va realitzar activitats comercials o si tributa pel mètode d'estimació objectiva del IRPF, sempre que es tracte de subjectes passius que tinguen la condició de comerciants minoristes en el IAE.

L'aplicació d'este règim suposa:

  1. En les compres, els proveïdors dels detallistes els repercutixen i tenen obligació d'ingressar el recàrrec d'equivalència, a més del IVA.

  2. En les seues operacions comercials, així com en les transmissions de béns o drets utilitzats exclusivament en l'esmentada activitat, han de repercutir el IVA als seus clients, però no el recàrrec.No obstant això, no estaran obligats a consignar estes quotes repercutides en una autoliquidació ni a ingressar l'impost.Tampoc no poden deduir el IVA suportat en estes activitats.

En el supòsit que es venguen béns immobles afectes a esta activitat i l'operació estiga subjecta i no exempta, haurà de repercutir, liquidar i ingressar el IVA meritat en esta operació, mitjançant el model 309.