Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Aplicació del recàrrec d'equivalència

El recàrrec d'equivalència s'aplica a les següents operacions:

 1. Entregues de béns mobles o semovents per empresaris a comerciants detallistes.

  Els proveïdors dels detallistes els repercutiran, a més de l'IVA, el recàrrec d'equivalència, de forma independent en la factura i sobre la mateixa base. En estos casos, s'ha d'expedir factura separada per a documentar estes entregues.

  La liquidació i ingrés del recàrrec d'equivalència s'efectuaran pel proveïdor conjuntament amb l'IVA i ajustant-se a les mateixes normes.

  Per a la seua correcta aplicació, els detallistes estan obligats a indicar als seus proveïdors o a la Duana la circumstància d'estar o no inclosos en este règim. Des del gener de 2020, s'incorpora en la Sede electrònica de l'AEAT un nou servici d'ajuda que permet consultar si un clienta està sotmés o no al règim especial del recàrrec d'equivalència. La dada oferta per este servici d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

  En el cas de no repercutir-li el recàrrec d'equivalència algun proveïdor, quan resultara d'aplicació, el detallista ha de posar-ho en coneixement de la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al seu domicili fiscal, per no incórrer en infracció.

 2. Quan el comerciant detallista en règim de recarregue d'equivalència realitza adquisicions intracomunitàries, importacions i adquisicions de béns en els que el detallista siga subjecte passiu per inversió. En estos casos, el detallista té obligació de liquidar i pagar l'impost i el recàrrec, presentant el model 309.

Supòsits de no-aplicació del recàrrec d'equivalència:

 • Entregues a comerciants que acrediten no estar sotmesos al règim especial.

 • Entregues per subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 • Entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns que no són objecte de comerç per l'adquirent.

 • Entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions d'articles exclosos de l'aplicació del règim especial.