Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Renúncia al règim simplificat

Amb caràcter general, la renúncia al règim simplificat s'haurà d'efectuar al temps de presentar la declaració de començament de l'activitat (en el cas de la qual, la renúncia assortix efectes des que s'inicie l'activitat), o el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja d'assortir efectes, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

Excepcionalment, el termini de renúncia al règim especial simplificat per a l'exercici 2021, és des del 24 de desembre fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2021 durant el mes de desembre de 2020, anteriorment al 24 de desembre, s'entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini citat en el paràgraf anterior.

S'entendrà també realitzada la renúncia quan es presente en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general.En cas d'inici d'activitat, s'entendrà efectuada la renúncia si s'aplica el règim general en la primera autoliquidació que presente.

La renúncia produïx efectes durant un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, tret que siga revocada el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja de produir efectes.

No obstant això:

  1. Els contribuents que hagen renunciat al règim simplificat per a l'exercici 2020 podran optar per l'esmentat régímen a l'exercici 2021 o 2022.

  2. Els contribuents que renuncien al règim simplificat per a l'exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seua activitat econòmica pels esmentats règims a l'exercici 2022.

Quan l'empresari o professional vinguera realitzant una activitat acollida al règim simplificat i n'iniciara durant l'any una altra de susceptible d'acollir-se a l'esmentat règim, o al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, la renúncia al règim especial corresponent per esta última activitat no tindrà efectes per a eixe any respecte de l'activitat que es venia realitzant anteriorment.

Si l'any immediat anterior a aquell en què la renúncia al règim simplificat haguera d'assortir efectes se supera el límit que determina el seu àmbit d'aplicació, l'esmentada renúncia es tindrà per no efectuada.