Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en este capítol

1.Tenen l'obligació de presentar el model 390 els subjectes passius ocasionals que presenten un model 309?

Els subjectes passius ocasionals no estan obligats a presentar el model 390.

2.Té obligació d'ingressar l'impost un dentista que compra a França un ordinador que costa 800 euros i que no ha realitzat, l'any anterior ni l'any en curs, cap altra adquisició fora d'Espanya?

No, en realitzar exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció i no superar l'adquisició l'import de 10.000 euros, es tracta d'una adquisició intracomunitària de béns no subjecta al IVA espanyol, havent de tributar el lliurament al país d'origen, tret que el dentista opte per tributar a Espanya.

I si costara 12.000 euros?

En este cas, en superar l'adquisició 10.000 euros, tributa a Espanya com a adquisició intracomunitària de béns, havent d'ingressar l'impost en el model 309, ja que el dentista desenvolupa una activitat exempta.

3.Si un subjecte passiu cessa el gener a l'exercici de l'activitat empresarial pot sol·licitar la devolució del IVA en el primer trimestre?

No, únicament pot sol·licitar la devolució presentant l'autoliquidació del quart trimestre.

4.Quines declaracions ha de presentar un detallista en recàrrec d'equivalència en relació amb les seues adquisicions intracomunitàries subjectes?

Ha de presentar el model 309 «Autoliquidació no periòdica del IVA» i el model 349 «Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries».

5.Quins subjectes passius amb l'obligació de presentar declaracions periòdiques de IVA estan exonerats de presentar la declaració resum anual del IVA, model 390?

Aquells per als quals així s'establisca per Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública.

D'acord amb l'actual redacció de l'article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, estan exonerats de presentar el model 390 el col·lectiu integrat per:

 1. Subjectes passius de l'Impost obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzen exclusivament les activitats següents:

  1. Activitats que tributen en règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i/o

  2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

  L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost es mantindrà en el cas que els subjectes passius realitzen, a més, activitats per les quals no existix obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

 2. Subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  En ambdós casos l'exoneració no serà procedent si no existix obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

  Encara que se'ls exonere de la presentació del model 390 hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es referix la seua declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com el detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.