Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Devolució a empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla pel IVA suportat en les adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en la Comunitat, a excepció de les realitzades a l'esmentat territori

1.Requisits

Els empresaris o professionals que estiguen establits al territori d'aplicació de l'impost, així com els establits a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, poden sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en la Comunitat, mitjançant la presentació per via electrònica d'una sol·licitud a través dels formularis disposats al portal electrònic de l'Agència Tributària.

L'esmentat òrgan informarà sense demora el sol·licitant de la recepció de la sol·licitud per mitjà de l'enviament d'un justificant de recepció electrònic i decidirà la seua remissió per via electrònica l'Estat membre en el qual s'hagen suportat les quotes en el termini de 15 dies comptats des de l'esmentada recepció.

El sol·licitant haurà d'estar inscrit en el servei de notificacions en adreça electrònica per a les comunicacions que realitze l'Agència Tributària.

2.Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s'iniciarà l'endemà del final del període de devolució i acabarà el 30 de setembre següent a l'any natural en què s'hagen suportat les quotes.

3.Procediment

Els empresaris i professionals establits al territori d'aplicació de l'impost, presentaran el formulari 360 de «Sol·licitud de Devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'impost» aprovat per l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març (BOE de 30 de març), per a sol·licitar la devolució.

Este formulari serà presentat obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet.

Cadascun dels Estats membres en els quals s'hagen suportat les quotes la devolució de les quals se sol·licita, podrà optar per exigir l'aportació de determinades dades recollides en este model de formulari.Els camps corresponents a les dades citades estaran disponibles en funció de l'opció triada per l'Estat membre de devolució.

La sol·licitud de devolució únicament es considera presentada quan continga tota la informació exigida per l'Estat membre de devolució.