Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Procediment per a sol·licitar la devolució

La sol·licitud es presentarà en el model oficial corresponent aprovat per l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març (BOE de 30 de març):

  1. Els empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost, però establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran el formulari 360 de «Sol·licitud de Devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost».

  2. Els empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost, però establits en un altre Estat membre de la Comunitat presentaran el formulari de sol·licitud de devolució de quotes suportades al territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals no establits a l'esmentat territori però establits en la Comunitat, al que es referix l'article 5 de l'esmentada Ordre Ministerial, i que es trobarà allotjat al portal electrònic de l'Administració Tributària de l'Estat membre on estiga establit el sol·licitant.

  3. Els empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'Impost, ni en un altre Estat membre de la Comunitat, ni a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, no presentaran el model 361 de «Sol·licitud de Devolució del IVA a determinats empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost, ni en la Comunitat, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla».

Estos models i formularis seran presentats obligatòriament per via telemàtica en les condicions previstes en l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març, modificada per l'Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig (BOE 2 de juny).L'esmentada presentació electrònica pot realitzar-se utilitzant un certificat electrònic reconegut, o a través del sistema Cl@ve en el cas de persones físiques no obligades a utilitzar l'esmentat certificat electrònic.

En relació amb el model 361 i amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de devolució hauran de remetre a l'òrgan competent de l'Administració Tributària, mitjançant correu certificat, els següents documents:

  1. Certificació, expedida per les autoritats competents de l'Estat on hi haja establit el sol·licitant, en la qual s'acredite que realitza en el mateix activitats empresarials o professionals subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit o a un tribut anàleg durant el període a què es referisca la sol·licitud.

  2. Poder de representació original atorgat davant de fedatari públic a favor d'un representant que siga resident, en qui s'haurà de fer constar, expressament, la capacitat de l'atorgant per a actuar en nom i representació de la persona o entitat representada, el lloc i la data en què l'esmentat poder s'atorga, el nom i cognoms o raó social, el domicili i el número d'identificació fiscal de l'empresari o professional que conferix el poder, les dades identificatives i el domicili del representant, així com, les facultats que l'esmentat poder li conferix, entre les quals s'ha de fer constar expressament la facultat que se li conferix per a presentar per mitjans telemàtics el model 361.Si el representant pretén, a més, estar habilitat per a rebre al seu nom per compte del sol·licitant les devolucions de l'Impost sobre el Valor Afegit, ho haurà de fer constar expressament en l'esmentat poder.

    Els empresaris o professionals no establits en la Comunitat que s'acullen als règims especials aplicables als subjectes passius que deixen serveis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant de l'Administració Tributària.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària serà la competent per a la tramitació i resolució d'estes sol·licituds de devolució.

Quan la AEAT estime que no disposa de tota la informació que necessite, podrà requerir la informació addicional necessària el sol·licitant o a tercers, mitjançant un missatge enviat per via electrònica dins del termini dels quatre mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud de devolució.Així mateix, l'esmentat òrgan podrà sol·licitar qualsevol informació ulterior que estime necessària.

Així mateix, quan existisquen dubtes sobre la validesa o exactitud de les dades contingudes en una sol·licitud de devolució o a la còpia electrònica de les factures o dels documents d'importació a què es referisca, l'òrgan competent per a la seua tramitació podrà requerir, en el seu cas, el sol·licitant l'aportació dels originals dels mateixos en el marc de l'apartat set de l'article 119 de la Llei de l'Impost.Els esmentats originals s'hauran de mantindre a disposició de l'Administració Tributària durant el termini de prescripció de l'impost.

Les sol·licituds d'informació addicional o ulterior hauran de ser ateses pel seu destinatari en el termini d'un mes comptat des de la seua recepció.

La resolució de la sol·licitud de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al sol·licitant durant els quatre mesos següents a la data de la seua recepció per l'òrgan competent per a l'adopció de la mateixa.

No obstant això, quan siga necessària la sol·licitud d'informació addicional o ulterior, la resolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al sol·licitant en el termini de dos mesos des de la recepció de la informació sol·licitada o des del final del transcurs d'un mes des que la mateixa es va efectuar, si l'esmentada sol·licitud no fora atesa pel seu destinatari.En estos casos, el procediment de devolució tindrà una durada mínima de sis mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre-la.

En tot cas, quan siga necessària la sol·licitud d'informació addicional o ulterior, el termini màxim per a resoldre una sol·licitud de devolució serà de huit mesos comptats des de la data de la recepció d'esta, entenent-se desestimada si transcorreguts els terminis a què es referix este apartat no s'ha rebut notificació expressa de la seua resolució.

Reconeguda la devolució, s'haurà de procedir al seu abonament en els 10 dies següents a l'acabament dels terminis a què es referix l'apartat anterior.

La desestimació total o parcial de la sol·licitud presentada podrà ser recorreguda pel sol·licitant.