Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Devolució als subjectes passius en règim simplificat que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera

Els subjectes passius que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, tributen pel règim simplificat de l'Impost i, complisquen els requisits establits en les lletres b) i c) de l'article 30.3 del Reglament del IVA, podran sol·licitar la devolució de les quotes deduïbles de l'impost, suportades en ocasió de l'adquisició de mitjans de transport afectes a les esmentades activitats.

La sol·licitud es realitzarà durant els primers 20 dies naturals del mes següent a aquell en el qual hagen realitzat l'adquisició dels mitjans de transport.

La sol·licitud de devolució es realitzarà utilitzant el model 308 i haurà de presentar-se obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet.

Els mitjans de transport que hagen sigut adquirits pels subjectes passius que exercisquen l'activitat de transport de mercaderies per carretera, hauran d'estar compresos en la categoria N1 i tindre almenys 2.500 quilos de massa màxima autoritzada o en les categories N2 i N3, totes elles de l'Annex II de la Directiva 2007/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de setembre de 2007.

No podran acollir-se a este procediment de devolució, els subjectes passius que opten per consignar les referides quotes deduïbles en les autoliquidacions de l'impost.